เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

E-clipping

E-payment

FinTech

Thailand 4.0

การตลาด

การท่องเที่ยว

การบริการ

การบริหาร

การส่งออก

การออม

การเกษตร

การเงิน

คุณธรรมจริยธรรม

ชุมชน

ธ.ก.ส.

ธนาคารและการธนาคาร

นวัตกรรม

พลังงานทดแทน

ภัยธรรมชาติ

รัฐวิสาหกิจ

หนี้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องสมุด

เกษียณ

โครงการ
   

เอกชน 17 ราย ยื่นซื้อข้าวเข้าอุตสาหกรรมฯ ราคาสูงสุด 1.67 ล้านตัน มูลค่า 7.6 พันล้านบาท "พาณิชย์" ระบุตลาดข้าวกลับมาสดใส หลังระบายสต็อกลดแรงกดทับ ต่างชาติรุมจีบ สั่งออเดอร์ 21 - 22 มิ.ย.นี้ บังคลาเทศเตรียมบินตรงดีลคำสั่งซื้อแรก 2 แสนตัน ขณะที่กรณีตัดสิทธิ์บริษัทที พี เค เอทานอล แจงเหตุกรรมการ 2 รายผิดสัญญาโครงการมัน ปี 36/37


   

เอกชน 16 ราย ยื่นซื้อข้าวรัฐเข้าอุตสาหกรรม มิใช่คนบริโภค 2.1 ล้านตัน แจง ที พี เค เอทานอล ถูกตัดสิทธิขายข้าวเสื่อมเหตุขาดคุณสมบัติ


   

"สมคิด"นำทีมหารือสมาคมผู้นำเข้าข้าว ฮ่องกง ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนข้าวไทยในตลาดฮ่องกงทะลุ 70% ในปีนี้ ด้านเอกชนชี้ตลาดข้าวไทยฟื้นทุกภูมิภาคหลังกลไกราคาเป็นปกติ เพิ่มส่วนแบ่งตลาดข้าวในหลายตลาดได้ปีละกว่า 10%


   

"ข้าววรางกูร" วัสดุซับเลือดขณะผ่าตัดที่ผลิตจากข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวไทย สามารถย่อยสลายได้ในร่างกายมนุษย์ เป็นผลงาน การคิดค้นที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก ตามมาด้วย "ฟองข้าวสุรดา" ฟองน้ำห้ามเลือดใช้สำหรับห้ามเลือดแผลผ่าตัด (ภายใน) กับบริเวณอวัยวะอ่อนนุ่ม ข้าวดินสำหรับอุดห้ามเลือดที่กระดูก วัชระข้าวผสมกระดูกวัว สำหรับซ่อมสร้างกระดูกมนุษย์ให้เกิดใหม่ นวัตกรรมข้าวไทยสู่วัสดุการแพทย์จาก การคิดค้นพัฒนาโดยบริษัท บุณยนิตย์ วัสดุแพทย์ จำกัด


   

เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศสู่การใช้ประโยชน์ กลุ่มเรื่องข้าว  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(คอบช.) จัดสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยแบบมุ่งเป้า ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวอย่างครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยขยายผลสู่เกษตรกรและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ถือเป็นการท้าทายอนาคตข้าวไทยภายใต้นโยบายเกษตร 4.0


   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศให้ปี 2560 เป็น "ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร" เมล็ดพันธุ์ข้าว ถือเป็นปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมมาตรฐานให้มีทั้งคุณภาพและ ถูกต้องตรงตามสายพันธุ์ เนื่องจากเป็นปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรจำนวนมากของประเทศ หากเกษตรกรชาวนาได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพข้าวของประเทศ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน