เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

E-clipping

E-payment

FinTech

Thailand 4.0

การตลาด

การท่องเที่ยว

การบริการ

การบริหาร

การส่งออก

การออม

การเกษตร

การเงิน

คุณธรรมจริยธรรม

ชุมชน

ธ.ก.ส.

ธนาคารและการธนาคาร

นวัตกรรม

พลังงานทดแทน

ภัยธรรมชาติ

รัฐวิสาหกิจ

หนี้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องสมุด

เกษียณ

โครงการ
   

สันต์ชิต ชิตวงศ์
          จากพนักงานบริษัทขุดเจาะปิโตรเลียม วิโรจน์ วิโสจสงคราม ชักชวน รดา มีบุญ ศรีภรรยา ลาออกมาใช้ชีวิตตามวิถีพอเพียง เพื่อให้มีเวลากับครอบครัวมากขึ้น โดยลาออกมาแล้ว 3 ปี ปัจจุบันมีความสุขกับวิถีที่เลือก คือธุรกิจเล็กๆ ของครอบครัว ภายใต้ชื่อ "บ้านภูลิตา บ้านที่ 2 ของครอบครัวคุณ"

 


   

ประเทศไทยเป็นประเทศที่เลี้ยงกุ้งเพื่อการส่งออกมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยเริ่มจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาเพียงชนิดเดียว