เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

E-clipping

E-payment

FinTech

Thailand 4.0

การตลาด

การท่องเที่ยว

การบริการ

การบริหาร

การส่งออก

การออม

การเกษตร

การเงิน

คุณธรรมจริยธรรม

ชุมชน

ธ.ก.ส.

ธนาคารและการธนาคาร

นวัตกรรม

พลังงานทดแทน

ภัยธรรมชาติ

รัฐวิสาหกิจ

หนี้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องสมุด

เกษียณ

โครงการ
   

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่ากรมวิชาการเกษตรได้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ของสำนักงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่อผลงาน "สร้างคน ซ่อมงาน...หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์" ซึ่งจะประกาศผลภายในสิ้นปีนี้