เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ห้องสมุดเสมือน


จุดที่แสดงในส่วนสำคัญพร้อมคำอธิบาย
เป็นจุดสำหรับการเคลื่อนย้ายตำแหน่งภายในห้องสมุดเสมือน


หมายเลข 1 มุมสืบค้น หมายเลข 8 ห้องประชุม
หมายเลข 2 มุมสิ่งพิมพ์ ธ.ก.ส. หมายเลข 9 มุมกาแฟ
หมายเลข 3 มุมวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ หมายเลข 10 ห้องฉลาดเล่นฉลาดรู้
หมายเลข 4 ประชาสัมพันธ์ หมายเลข 11 ห้องรับรอง
หมายเลข 5 เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ หมายเลข 12 ห้องหนังสืออ้างอิง
หมายเลข 6 หนังสือเล่มเอก หมายเลข 13 ห้องเพลินเรียน
หมายเลข 7 ห้องค้นคว้ากลุ่ม หมายเลข 14 ห้องฉายภาพยนตร์