เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2509  ได้มีการโอนกิจการจากธนาคารเพื่อการสหกรณ์มาให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการนั้น ธ.ก.ส. ได้รับโอนทรัพย์สินประเภทหนังสือ จำนวน 1 ตู้ จากธนาคารเพื่อการสหกรณ์ด้วยผู้จัดการในขณะนั้น คือ ผู้จัดการจำเนียร สาระนาค มีดำริที่จะจัดตั้งห้องสมุดแต่มีอุปสรรคเรื่องสถานที่ เพราะสถานที่ทำการของ ธ.ก.ส. เดิมซึ่งอยู่ที่อาคารคอกวัว ถนนราชดำเนินกลางนั้นคับแคบจึงไม่มีสถานที่เพียงพอที่จะจัดเป็นห้องสมุดได้


วันที่ 18 มิถุนายน 2518  ธ.ก.ส. ได้ย้ายสถานที่ทำการมาอยู่ที่อาคารนางเลิ้ง ผู้จัดการจำเนียรเห็นว่า มีสถานที่ว่างเพียงพอจะจัดเป็นห้องสมุดได้ งานห้องสมุดจึงเกิดขึ้น โดยในช่วงแรกไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยเฉพาะ ปี 2520 ธนาคารจึงได้ส่งพนักงานซึ่งไม่ได้ศึกษางานด้านบรรณารักษศาสตร์มาโดยตรง ไปอบรมการดำเนินงานห้องสมุดที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2526  ได้มีพิธีเปิดห้องสมุดอาคารนางเลิ้งอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงและให้บริการสารนิเทศแก่พนักงาน โดยได้มีการปรับปรุงสถานที่และบรรยากาศให้เหมาะสมกับการอ่านหนังสือและการค้นคว้ามากยิ่งขึ้น
 

วันที่ 26 ตุลาคม 2538  จากการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 10/2538 ที่ประชุมอนุมัติให้ธนาคารซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน บนเนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 

ปี 2552  ธนาคารเห็นชอบให้มีการพัฒนาหอสมุด จัดตั้งหอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และหอเกียรติยศ ธ.ก.ส. โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขึ้นมา 5 คณะ ดังนี้
          1. คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาหอสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และหอเกียรติยศ ธ.ก.ส.
          2. คณะทำงานพัฒนาหอสมุดและจัดตั้งหอจดหมายเหตุ
          3 .คณะทำงานจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอเกียรติยศ ธ.ก.ส.
          4. คณะทำงานวิชาการพิพิธภัณฑ์และหอเกียรติยศ ธ.ก.ส.
          5. คณะทำงานวิชาการหอจดหมายเหตุ


วันที่ 19 สิงหาคม 2556   หอสมุด ธ.ก.ส. ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปอย่างเป็นทางการ และเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้โดยเฉพาะความรู้ด้านสินเชื่อภาคการเกษตรและการพัฒนาชนบทโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บและให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 1,400 ตารางเมตร ณ บริเวณ ชั้น 3 อาคารทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ บางเขน
 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดหอพระพุทธเกษตร์รักษาพระอนุสาวรีย์   พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   เพื่อเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   (ธ.ก.ส.) ทั่วประเทศพร้อมเปิดหอสมุด และหอจดหมายเหตุ  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้   ด้านการเกษตรทั้งด้านสินเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น  เทคโนโลยีการเกษตร   รวมถึงการพัฒนาชนบทแบบยั่งยืน