เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

E-clipping

E-payment

FinTech

Thailand 4.0

การตลาด

การท่องเที่ยว

การบริการ

การบริหาร

การส่งออก

การออม

การเกษตร

การเงิน

คุณธรรมจริยธรรม

ชุมชน

ธ.ก.ส.

ธนาคารและการธนาคาร

นวัตกรรม

พลังงานทดแทน

ภัยธรรมชาติ

รัฐวิสาหกิจ

หนี้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องสมุด

เกษียณ

โครงการ
   

สุรินทร์  - "ฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดี" ยอดไอเดีย! ชาวชุมชนศรีบัวรายเมืองช้าง เปิดเพลงกันตรึมให้ไก่ไข่ฟังตลอด 24 ชม. แก้เครียด เหตุโรงเรือนเลี้ยงติดรางรถไฟตกใจไม่ให้ผลผลิต พบได้ผลเกินคาด แม่ไก่กินอาหาร-น้ำได้ปกติ มีสุขภาพดี ออกไข่ดก ฟองใหญ่ คุณภาพดีโปรตีนสูง และไข่แดงแฝดเพียบ เผยมีเท่าไรไม่พอขาย สร้างรายได้ต่อเดือนงาม  แถมสุดสนุกทั้งเด็ก ผู้ใหญ่เก็บไข่ไปเต้นไป


   

หลังจากที่กรมหม่อนไหมมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้มีอาชีพเลี้ยงไหมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ ด้วยหาวิธีการต่างๆ ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในการเลี้ยงไหมให้เกษตรกร เพื่อไม่ให้อาชีพนี้สูญหายไป ปรากฏว่า ทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  น่าน นำไปต่อยอดด้วยการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และองค์ความรู้ต่างๆ ที่ จ.เชียงราย ปรากฏว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี


   

เมื่อไม่นานมานี้ ทั้งกรมหม่อนไหมและ สกว. ได้มีการ ประชุมร่วมภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกร ในโครงการ "วิจัยและพัฒนาไหมอีรี่สู่ภาคอุตสาหกรรม" ณ กรมหม่อนไหม เพื่อร่วมกันพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดไหมอีรี่ให้มากยิ่งขึ้น


   

จากการที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาระบบการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ์โคนมของ อ.ส.ค. ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น พร้อมพิสูจน์พ่อพันธุ์โคนมเพื่อการผสมเทียมมาอย่างต่อเนื่อง


   

นางสาวธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.พังงา พร้อมด้วย นายสุทีปสุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์นายสมมาตร สยมภาค เกษตร จ.พังงา นายไตรรงค์ สมเชื้อ ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านคลองบ่อแสนอ.ทับปุด จ.พังงา