เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

E-clipping

E-payment

FinTech

Thailand 4.0

การตลาด

การท่องเที่ยว

การบริการ

การบริหาร

การส่งออก

การออม

การเกษตร

การเงิน

คุณธรรมจริยธรรม

ชุมชน

ธ.ก.ส.

ธนาคารและการธนาคาร

นวัตกรรม

พลังงานทดแทน

ภัยธรรมชาติ

รัฐวิสาหกิจ

หนี้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องสมุด

เกษียณ

โครงการ
   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระยะ 5 ปี และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว


   

กรมพัฒนาที่ดิน เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เผยใช้ระบบ การรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS) เป็นใบเบิกทางสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค คาดสามารถยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนได้


   

จะอีทคลีน กินมังฯ หรือแค่เลี่ยง  การบริโภคสัตว์ใหญ่ไม่ว่ากระแสนิยมจะนำพาไลฟ์สไตล์การกินแบบไหนมาให้ได้ตื่นเต้นแต่เชื่อไหมว่า อย่างไร 'เกษตรอินทรีย์' จะยังอยู่ร่วมกับทุกเทรนด์ได้อย่างไม่ขัดเขิน


   

“ผักกูด” สมัยก่อนกว่าจะได้กินต้องรอฤดูฝนถึงจะแตกยอดมาให้เก็บกินได้ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอ สามารถปลูกขายได้ทั้งปี...สถานีวิจัยลำตะคอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (วว.) พบวิธีปลูกผักกูด เลียนแบบธรรมชาติได้เป็นผลสำเร็จ


   

"เกาะสุกร" หรือ "เกาะหมู" เป็น 1 ใน 10 ตำบลของ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง และเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่กลางทะเล ซึ่งยังไม่มีสะพานเชื่อมต่อระหว่างเกาะกับตำบลรอบนอก จึงต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาที แต่สามารถเดินทางไปมาได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,750 ไร่ ถือเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ จ.ตรัง


   

จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งปลูกพริกไทยที่สำคัญ โดยมีพื้นที่ปลูก ประมาณร้อยละ 95 ของพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ แต่ในระยะหลังมานี้มีเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า สาเหตุมาจากปัญหาดินเสื่อมโทรมอันเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากและต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้ผลผลิตพริกไทยที่ได้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน