เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » ระเบียบการใช้ห้องสมุด
ระเบียบการใช้ห้องสมุด

คู่มือการใช้บริการของหอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์     เวลา 07.30-18.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์    เวลา 09.00-16.00 น.

*** เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

แนะนำองค์กร
    หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหอสมุดที่เก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร และการพัฒนาชนบท ครบวงจร ครอบคลุมทุกเรื่องทั้งการผลิต  การให้สินเชื่อ การแปรรูป  การตลาด  การบริโภค  ผลงานวิจัยทางด้านการเกษตร วิทยานิพนธ์  สื่อวีดิทัศน์ต่างๆ สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการสืบค้นข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กรด้านการพัฒนาชนบท และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

 

ผู้มีสิทธิเข้าใช้บริการ
•  พนักงาน และผู้ช่วยพนักงาน ของ ธ.ก.ส. ใช้บริการได้ทุกประเภทตามระเบียบของหอสมุด
•  บุคคลภายนอก  ใช้บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือพาสปอร์ตแลกบัตร  Visitor Pass  บริเวณทางขึ้นอาคารชั้น G หรือ ประชาสัมพันธ์  ชั้น 2  

   หากประสงค์จะยืมหนังสือหรือสื่อสารสนเทศให้สมัครเป็นสมาชิก
 

 การสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิก/อัตราค่าธรรมเนียม        

•  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
•  ค่าสมัครสมาชิกรายปี  100 บาท  **กรณีบัตรหาย  สมาชิกต้องเสียค่าทำบัตรใหม่ 100 บาท**
•  ค่าประกันในการยืมหนังสือหรือสื่อสารสนเทศภาษาไทย 300 บาท ภาษาอังกฤษ  1,000 บาท ต่อครั้ง  
    ค่าประกันในการยืมนี้  จะได้รับคืนเมื่อส่งคืนสิ่งที่ยืมเรียบร้อยแล้ว
•  หากต้องการต่ออายุสมาชิกให้นำบัตรเดิม สำเนาบัตรประชาชน และค่าสมาชิกมาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรใหม่

 

บริการยืม-คืน หนังสือหรือสื่อสารสนเทศ/อัตราค่าปรับ 
•  โปรดยืมด้วยตนเอง และแสดงบัตรสมาชิกด้วยทุกครั้ง
•  ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 5 รายการ
 

ประเภทสารสนเทศ  ระยะเวลา  อัตราค่าปรับ
1.  หนังสือทั่วไป   14 วัน   3 บาท/รายการ/วัน
2.  วารสาร (ฉบับย้อนหลัง)    7 วัน  3 บาท/รายการ/วัน
3.  สื่อโสตทัศน์ 3 วัน 3 บาท/รายการ/วัน


การต่ออายุการยืมหนังสือหรือสื่อสารสนเทศ 
•  ติดต่อบรรณารักษ์ด้วยตนเองที่หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
•  ผ่านระบบโทรศัพท์หมายเลข 02-518-6100 ต่อ 8368  (เฉพาะเวลาทำการ)
•  ต่ออายุการยืมได้  1 ครั้ง   ในกรณีที่ยังไม่เกินกำหนดส่งและไม่มีสมาชิกท่านอื่นจอง
•  หากส่งคืนล่าช้าหรือเกินกำหนดส่ง  ต้องชำระค่าปรับก่อนจึงจะต่ออายุการยืมได้ 
•  หากหนังสือหรือสื่อสารสนเทศที่ยืมไปชำรุดหรือสูญหาย
     o  กรณีไม่สามารถหาใหม่มาชดใช้ได้  ปรับ 2 เท่าของราคาหนังสือปัจจุบัน
     o  กรณีสามารถหาใหม่มาชดใช้ได้   ปรับค่าดำเนินการ  100 บาท

 

การจองหนังสือหรือสื่อสารสนเทศ
•  จองด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์  http://baacnet/library  โดยระบุ Username และ Password สำหรับ Login
•  นำบัตรสมาชิกติดต่อบรรณารักษ์เพื่อทำการจองหนังสือหรือสื่อสารสนเทศที่ต้องการ
•  ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่ 02-558-6100 ต่อ 8368   หรือ  http://baacnet/library
•  โปรดมาติดต่อรับหนังสือหรือสื่อสารสนเทศที่จองไว้ภายในระยะเวลา  3 วัน นับจากกำหนดวันที่จะได้รับหนังสือหรือสื่อสารสนเทศ

 

บริการอินเตอร์เน็ท
     ขั้นตอนการใช้บริการ
          1. ลงชื่อในเอกสารเพื่อรับสิทธิใช้บริการได้ 5 ชั่วโมง
          2. รับรหัสผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์จากบรรณารักษ์

 

การใช้บริการในหอสมุด
•  กรุณาติดบัตรสมาชิกแสดงตนหรือบัตร Visitor Pass  ตลอดเวลา
•  ฝากกระเป๋าสัมภาระไว้ในตู้ล็อกเกอร์  
    กรณีกุญแจหาย  ต้องเสียค่าปรับในอัตรา  300 บาท
•  หากต้องการใช้ห้องประชุม  ห้องเพลินเรียน  โปรดแจ้งขอใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่ หรือจองล่วงหน้าได้ที่  02-558-6100 ต่อ 8366 – 8372
•  กรุณารักษาความสะอาด
•  กรุณางดใช้เสียงดัง

•  ใช้วัสดุ และสิ่งพิมพ์ทุกประเภทด้วยความทะนุถนอม ระมัดระวัง ไม่ทำให้ฉีกขาด ชำรุดเสียหาย ไม่ขีดเขียนหรือพับหน้าสิ่งพิมพ์  รวมทั้งช่วยระวังรักษาสิ่งของเครื่องใช้ภายในหอสมุด
•   เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้วางไว้ที่จุดพักหนังสือ  กรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์หรือวารสารให้นำไปเก็บที่ชั้นวางตามเดิม
•  กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลตลอดเวลา
•  หากผู้ใช้หอสมุดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้ จะไม่อนุญาตให้เข้าใช้หอสมุด

 

บริการถ่ายเอกสาร
•  บริการถ่ายเอกสารเฉพาะสิ่งพิมพ์ของหอสมุด   ธ.ก.ส.  ไม่เกิน 20 หน้า  ยกเว้นสิ่งพิมพ์บางเล่มที่ระบุห้ามถ่ายเอกสาร
•  อัตราค่าถ่ายเอกสาร   หน้าละ 1 บาท
 

ติดต่อเรา
  หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ตึกทาวเวอร์ชั้น 3 
            2346  ถนนพหลโยธิน   แขวงเสนานิคม   เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ  10900

            โทรศัพท์   : 02-558-6100 หรือ 02 558-6555 ต่อ  8366 – 8373
            โทรสาร     : 02-558-6384
            อีเมล์         : library@baac.or.th
           Facebook : www.facebook.com/baaclibrary