เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ฐานข้อมูลองค์ความรู้

 

หลักการและเหตุผล

                ตามที่ธนาคารได้จัดทำโครงการพัฒนาหอสมุด ธ.ก.ส. เพื่อสาธารณะ โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์การเรียนรู้

ด้านการเกษตรและพัฒนาชนบท เพื่อให้บริการพนักงาน ลูกค้า เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

หอสมุด ธ.ก.ส. ได้จัดทำ "โครงการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรและพัฒนาชนบท" ซึ่งสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของธนาคาร (ปีบัญชี 2557-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรรองรับ AEC

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่มูลค่า

ตั้งแต่ต้นน้ำ  กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ โดยเน้น 9 ผลิตผลหลัก และสนับสนุนความสามารถพิเศษขององค์กร

(Core Competency) ข้อ 3 การจัดการเรียนรู้และพัฒนาให้กับลูกค้า ทั้งด้านการผลิต การจัดการการตลาด สิ่งแวดล้อม

และการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

               ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ธนาคารได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร

และพัฒนาชนบท ซึ่งมีมติให้หอสมุด ธ.ก.ส. ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลความรู้จากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์

งานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์และมัลติมิเดียทางด้านการเกษตร จัดทำเป็นไฟล์ดิจิทัล ดำเนินการออกแบบโครงสร้าง

ฐานข้อมูล พัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรการเรียนรู้

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและพัฒนาชนบททั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

วัตถุประสงค์

               1. เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของหอสมุดในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท

               2. เพื่อให้บุคลากรและลูกค้ามีข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท

               3. เพื่อให้มีฐานข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท

 

กลุ่มเป้าหมาย

              - พนักงาน ธ.ก.ส. และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.

              - ลูกค้า ธ.ก.ส

              - เกษตรกรและผู้ประกอบการ

              - นักเรียน / นักศึกษา

              - ประชาชนทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย  http://ag-ebook.lib.ku.ac.th

 

*** หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://ebook.lib.ku.ac.th/ereading

 

*** คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://agkb.lib.ku.ac.th/main

 

*** องค์ความรู้ จากเว็บไซต์แผ่นดินทอง โดยศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. http://www.pandinthong.com/knowledgebase

 

*** องค์ความรู้ด้านการเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.moac.go.th/main.php?filename=Project11

 

*** ฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทย โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://pikul.lib.ku.ac.th/agdb

 

*** ฐานข้อมูลข้าวและชาวนาไทย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมการข้าว http://pikul.lib.ku.ac.th/rice

 

*** คลังความรู้ชุมชน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา http://cttc.rmutl.ac.th/web/index.php

 

*** โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง http://hdkn.hrdi.or.th/Knowledge

 

*** ความร่วมมือด้านการเกษตรภายใต้อาเซียน โดยคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://moac2aec.moac.go.th

 

*** องค์ความรู้ทางการเกษตร โดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://research.rae.mju.ac.th/raebase/index.php/knowledge

 

*** ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.moac.go.th/philosopher

 

*** ความรู้ทางด้านการเกษตร โดยมูลนิธิโครงการหลวง http://www.royalprojectthailand.com/agrikn

 

*** ข่าวและเกร็ดความรู้เกษตรกร โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ http://www.newsandbasic.besaba.com

 

*** ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/gisweb/index.html

 

*** ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  http://ibic.lib.ku.ac.th/ibicth

 

*** คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://kukr.lib.ku.ac.th/ku_frontend/kukr

 

*** อรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://pikul.lib.ku.ac.th/www/agrovoc_th_adv.php