เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ฐานข้อมูลองค์ความรู้

 

หลักการและเหตุผล

                ตามที่ธนาคารได้จัดทำโครงการพัฒนาหอสมุด ธ.ก.ส. เพื่อสาธารณะ โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์การเรียนรู้

ด้านการเกษตรและพัฒนาชนบท เพื่อให้บริการพนักงาน ลูกค้า เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

หอสมุด ธ.ก.ส. ได้จัดทำ "โครงการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรและพัฒนาชนบท" ซึ่งสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของธนาคาร ในการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้เกิดการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่มูลค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ  กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ โดยเน้น ด้านสหกรณ์

Rural Finance, Value Chain Financial 9 ผลิตผลหลัก เกษตรแปลงใหญ่ สินเชื่อ SMAEs และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

และพัฒนาให้กับลูกค้า ทั้งด้านการผลิต การจัดการการตลาด สิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

               ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ธนาคารได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร

และพัฒนาชนบท ซึ่งมีมติให้หอสมุด ธ.ก.ส. ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลความรู้จากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์

งานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์และมัลติมิเดียทางด้านการเกษตร จัดทำเป็นไฟล์ดิจิทัล ดำเนินการออกแบบโครงสร้าง

ฐานข้อมูล พัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรการเรียนรู้

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและพัฒนาชนบททั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

วัตถุประสงค์

               1. เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของหอสมุดในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท

               2. เพื่อให้บุคลากรและลูกค้ามีข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท

               3. เพื่อให้มีฐานข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท

 

กลุ่มเป้าหมาย

              - พนักงาน ธ.ก.ส. และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.

              - ลูกค้า ธ.ก.ส

              - เกษตรกรและผู้ประกอบการ

              - นักเรียน / นักศึกษา

              - ประชาชนทั่วไป