เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ฐานข้อมูลองค์ความรู้

 

หลักการและเหตุผล

                ตามที่ธนาคารได้จัดทำโครงการพัฒนาหอสมุด ธ.ก.ส. เพื่อสาธารณะ โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์การเรียนรู้

ด้านการเกษตรและพัฒนาชนบท เพื่อให้บริการพนักงาน ลูกค้า เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

หอสมุด ธ.ก.ส. ได้จัดทำ "โครงการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรและพัฒนาชนบท" ซึ่งสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของธนาคาร ในการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้เกิดการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่มูลค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ  กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ โดยเน้น ด้านสหกรณ์

Rural Finance, Value Chain Financial 9 ผลิตผลหลัก เกษตรแปลงใหญ่ สินเชื่อ SMAEs และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

และพัฒนาให้กับลูกค้า ทั้งด้านการผลิต การจัดการการตลาด สิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

               ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ธนาคารได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร

และพัฒนาชนบท ซึ่งมีมติให้หอสมุด ธ.ก.ส. ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลความรู้จากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์

งานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์และมัลติมิเดียทางด้านการเกษตร จัดทำเป็นไฟล์ดิจิทัล ดำเนินการออกแบบโครงสร้าง

ฐานข้อมูล พัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรการเรียนรู้

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและพัฒนาชนบททั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

วัตถุประสงค์

               1. เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของหอสมุดในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท

               2. เพื่อให้บุคลากรและลูกค้ามีข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท

               3. เพื่อให้มีฐานข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท

 

กลุ่มเป้าหมาย

              - พนักงาน ธ.ก.ส. และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.

              - ลูกค้า ธ.ก.ส

              - เกษตรกรและผู้ประกอบการ

              - นักเรียน / นักศึกษา

              - ประชาชนทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  สถาบันวิชากการด้านสหกรณ์

 โดยคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  http://www.cai.ku.ac.th/cai/

 

*** หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย  http://ag-ebook.lib.ku.ac.th

 

*** หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://ebook.lib.ku.ac.th/ereading

 

*** คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://agkb.lib.ku.ac.th/main

 

*** องค์ความรู้ จากเว็บไซต์แผ่นดินทอง โดยศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. http://www.pandinthong.com/knowledgebase

 

*** องค์ความรู้ด้านการเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.moac.go.th/main.php?filename=Project11

 

*** ฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทย โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://pikul.lib.ku.ac.th/agdb

 

*** ฐานข้อมูลข้าวและชาวนาไทย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมการข้าว http://pikul.lib.ku.ac.th/rice

 

*** คลังความรู้ชุมชน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา http://cttc.rmutl.ac.th/web/index.php

 

*** โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง http://hdkn.hrdi.or.th/Knowledge

 

*** ความร่วมมือด้านการเกษตรภายใต้อาเซียน โดยคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://moac2aec.moac.go.th

 

*** องค์ความรู้ทางการเกษตร โดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://research.rae.mju.ac.th/raebase/index.php/knowledge

 

*** ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.moac.go.th/philosopher

 

*** ความรู้ทางด้านการเกษตร โดยมูลนิธิโครงการหลวง http://www.royalprojectthailand.com/agrikn

 

*** ข่าวและเกร็ดความรู้เกษตรกร โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ http://www.newsandbasic.besaba.com

 

*** ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/gisweb/index.html

 

*** ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  http://ibic.lib.ku.ac.th/ibicth

 

*** คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://kukr.lib.ku.ac.th/ku_frontend/kukr

 

*** อรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://pikul.lib.ku.ac.th/www/agrovoc_th_adv.php