เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

E-clipping

E-payment

FinTech

Thailand 4.0

การตลาด

การท่องเที่ยว

การบริการ

การบริหาร

การส่งออก

การออม

การเกษตร

การเงิน

คุณธรรมจริยธรรม

ชุมชน

ธ.ก.ส.

ธนาคารและการธนาคาร

นวัตกรรม

พลังงานทดแทน

ภัยธรรมชาติ

รัฐวิสาหกิจ

หนี้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องสมุด

เกษียณ

โครงการ
   

ความก้าวหน้าของโลกดิจิทัลได้สร้างปัญหาการจ้างงานกับประเทศที่มีความก้าวหน้าหลายประเทศ เพราะการจ้างงานลดลง การว่างงานเพิ่มขึ้น ทั้ง ๆ ที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติขยายตัว กล่าวง่าย ๆ ก็คือระบบเศรษฐกิจผลิตเพิ่มขึ้นแต่การจ้างงานลดลง ทำให้การว่างงานเพิ่มขึ้น


   

ใครก็ตามที่เหน็ดเหนื่อยทำงานที่ยากเย็นอย่าง ต่อเนื่องยาวนาน พลังความคิดของคนนั้นย่อม ลดลงลงไปแน่นอน  อะไรที่เคยคิดออกคิดง่าย กลายเป็น คิดไม่ออกคิดยากขึ้นเรื่อยๆ คนเรามีเรี่ยวแรงอยู่แค่นี้ แล้วต้องทำงานที่ใช้แรงมากมายอยู่ยาวนาน เรี่ยวแรงย่อมลดน้อยถอยลง เป็นธรรมดา


   

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อยโดย ไม่มีเหตุจำเป็น ถ้าเป็นไปได้ใครก็อยากอยู่กันแบบครอบครัว เพราะแต่ละคนมีที่มาไม่เหมือนกัน


   

โครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นประเทศไทย เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทเอออน ฮิววิท ประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล กับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด วิธีการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจผ่านโปรแกรมการดูแลพนักงานที่มีประสิทธิภาพ และปัจจัยที่พนักงานใช้เลือกองค์กรที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า 17 ปี


   

การทำงานกับคนแต่ละยุคสมัยต้องมีอุปนิสัยที่เหมาะสมกับยุคนั้น เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน ใครเปลี่ยนงานบ่อยๆ ถือเป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตการทำงาน แต่วันนี้ใครที่ไม่ยอมเปลี่ยนงานตามเวลาอันสมควร อาจถูกมองว่าอ่อนด้อยในฝีมือนาคตการงานจะอยู่ในมือของคนซึ่งเกิดมาพร้อมกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และเกิดขึ้นมาในวาระที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับสารพัดปัญหา นิสัยการทำงานที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในวันหน้าจึงแตกต่างไปจากวันวาน


   

          * ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

          นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

          บิล เกตส์ (Bill Gates) ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟต์ (Microsoft) ยกย่อง เรย์มอนด์ เคิร์ซวีล(Raymond Kurzweil) ว่า คือผู้ทำนายอนาคตคนสำคัญที่สุดของโลก เพราะ ก่อนหน้านี้ได้เคยทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างแม่นยำหลายเรื่อง เช่น อินเทอร์เน็ตจะ กลายเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวัน สหภาพโซเวียตจะล่มสลายเนื่องจากการขยายตัวของเทคโนโลยีสื่อสาร เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรสารไปลดทอนการควบคุมจากส่วนกลาง สมองกลจะเล่นหมากรุกชนะมนุษย์ได้ก่อนปี ค.ศ. 2000 เป็นต้น