เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

E-clipping

E-payment

FinTech

Thailand 4.0

การตลาด

การท่องเที่ยว

การบริการ

การบริหาร

การส่งออก

การออม

การเกษตร

คุณธรรมจริยธรรม

ชุมชน

ธ.ก.ส.

ธนาคารและการธนาคาร

นวัตกรรม

พลังงานทดแทน

ภัยธรรมชาติ

รัฐวิสาหกิจ

หนี้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องสมุด

โครงการ
   

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือกับ 9 กระทรวง และ กรุงเทพมหานครว่า เพื่อขอความ ชัดเจนถึงความต้องการใช้ยางในประเทศรวมจำนวน 3.5 หมื่นตันและสามารถจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน3 เดือน(ก.ค.-ก.ย.2560)โดยใช้งบประมาณปี 2560 เพื่อกระตุ้นการใช้ยางในประเทศ ช่วย ยกระดับราคายางพาราตามคำสั่ง นายกรัฐมนตรี เพื่อดูดปริมาณยางออกจากระบบ ดันราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ให้มีเสถียรภาพ


   

เอกชน 17 ราย ยื่นซื้อข้าวเข้าอุตสาหกรรมฯ ราคาสูงสุด 1.67 ล้านตัน มูลค่า 7.6 พันล้านบาท "พาณิชย์" ระบุตลาดข้าวกลับมาสดใส หลังระบายสต็อกลดแรงกดทับ ต่างชาติรุมจีบ สั่งออเดอร์ 21 - 22 มิ.ย.นี้ บังคลาเทศเตรียมบินตรงดีลคำสั่งซื้อแรก 2 แสนตัน ขณะที่กรณีตัดสิทธิ์บริษัทที พี เค เอทานอล แจงเหตุกรรมการ 2 รายผิดสัญญาโครงการมัน ปี 36/37


   

เอกชน 16 ราย ยื่นซื้อข้าวรัฐเข้าอุตสาหกรรม มิใช่คนบริโภค 2.1 ล้านตัน แจง ที พี เค เอทานอล ถูกตัดสิทธิขายข้าวเสื่อมเหตุขาดคุณสมบัติ


   

"กระทรวงเกษตรฯ" ใช้พรบ.ควบคุมยาง ตรวจสต็อกผู้ส่งออก หาคนปล่อยข่าวบิดเบือน ทำราคายางตกต่ำ ขณะที่สั่งกยท.บินถกไตรภาคี 3 ประเทศ ร่วมแก้ราคาตกต่ำ


   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระยะ 5 ปี และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว


   

ตำบลบ้านพระ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองปราจีนบุรี และจากวิสัยทัศน์ บ้านพระเมืองน่าอยู่ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สะอาดสวยงามเป็นระเบียบ ปลอดภัย มีผังเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีสุขภาวะภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี