เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

E-clipping

E-payment

FinTech

Thailand 4.0

การตลาด

การท่องเที่ยว

การบริการ

การบริหาร

การส่งออก

การออม

การเกษตร

การเงิน

คุณธรรมจริยธรรม

ชุมชน

ธ.ก.ส.

ธนาคารและการธนาคาร

นวัตกรรม

พลังงานทดแทน

ภัยธรรมชาติ

รัฐวิสาหกิจ

หนี้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องสมุด

เกษียณ

โครงการ
   

ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ชัย บุระเนตร พร้อมด้วยนายเศกสรร ชนาวิโชติ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานแปลงใหญ่ฯ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมกับกลุ่มสมาชิกผู้ปลูกพริก จำนวนกว่า 80 ราย แปลงพริกบ้านกุดฮู ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันก่อน


   

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นางสาววิชชุลดา จันทรตระกูล นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกติดตามและให้คำแนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง ของเกษตรกร ของอาสาสมัครเกษตรกร หมู่ 17 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปลูกต้นขึ้นฉ่าย เมื่อวันก่อน


   

“มันฝรั่ง เป็นพืชมาจากต่างประเทศ ไม่ใช่พืชท้องถิ่นของบ้านเรา ดูแล้วการพัฒนาการปลูกมันฝรั่งไม่ใช่เรื่องง่าย คงต้องใช้เวลาพอสมควร ต้องเหนื่อยอีกนาน แต่ถ้าทำสำเร็จได้ จะช่วยให้คนอีกจำนวนมากมีอาชีพที่ดีทำ ขอให้อดทนหน่อยนะ”


   

          พริก พืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ที่มีความผูกพันกับผู้บริโภคชาวไทย อย่างมาก โดยมีการนำมาใช้ประกอบอาหารหลากหลายชนิด ซึ่งการปลูกพริกของเกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในปริมาณมากเพื่อเพิ่มผลผลิต ฉะนั้นอาจมีสารพิษตกค้างเป็นอันตรายทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ อีกทั้งยังกระทบต่อการส่งออก


   

สุวัฒน์ คงแป้น ข้อมูล : ดร.วิริยะ แต้มแก้ว สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

          "ท่าดี" เป็นตำบลหนึ่งของ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช อำเภอที่ได้ชื่อว่า คุณภาพของอากาศดีที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาหลวง จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักผลไม้นานาชนิด หรือที่คนใต้เรียกว่า "สวนสมรม" หรือเกษตรผสมผสาน หรือ "สวนพ่อเฒ่า" และ ต.ท่าดี ยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่ง "จำปาดะ" ดั้งเดิมของ จ.นครศรีธรรมราช อีกด้วย

          ด้วยเหตุที่ ต.ท่าดี ตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขา มีคลองท่าดีเป็นสายน้ำสำคัญหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน เหมาะต่อการทำการเกษตร ประชาชนจึงนิยมทำสวนผลไม้และสวนยางพารา นั่นคือชาวบ้านได้หันไปสู่เกษตรเชิงเดี่ยวกันมากขึ้น โดยลืมไปว่าพืชผักที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติล้วนแต่เป็นพืชอาหารและสมุนไพรทั้งสิ้น


   

นายไชยวิทย์ บัวงาม สมาชิกสภาเกษตรกร จ.ราชบุรี ยืนยันปลูกถั่วเขียวหลังนาดีกว่าทำนาปรัง ทั้งนี้ จากทดลองปลูกในพื้นที่นา 20 ไร่ของตัวเอง เนื่องจากประสบภัยแล้งน้ำน้อย ทำนาปรังไม่ได้ ขืนดันทุรังทำเสี่ยงข้าวยืนต้นตาย แต่หากปล่อยพักดินไว้เฉยๆ ดินเสียอินทรียวัตถุไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน จึงนำวิธีการเก่าๆที่คนรุ่นพ่อแม่เคยทำหลังเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จหน้าแล้งจะปลูกถั่วเขียว