เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » บริการ

บริการต่างๆ


  

บริการทั่วไป


บริการต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

                สมาชิกหอสมุด ธ.ก.ส. สามารถต่ออายุทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้บริการการยืมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  ผู้ใช้สามารถดําเนินการยืมต่อด้วยตนเอง ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
                1. รายการที่ยืมต่อต้องไม่เกินวันกาหนดส่ง

                2. รายการที่ยืมต่อต้องไม่มีผู้อื่นขอจอง

                3. ยืมต่อได้สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง 


บริการจองหนังสือออนไลน์

                 หากสมาชิกของหอสมุดต้องการใช้หนังสือที่มีผู้อื่นยืมไป สามารถจองผ่านระบบเครือข่ายได้ด้วยตนเองจาก เว็บไซต์หอสมุด http://library.baac.or.th  เพียง Login รหัสสมาชิก จากนั้นท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เมื่อสามารถยืมหนังสือได้แล้ว


  

บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์


บริการสืบค้นสารสนเทศ (OPAC)


ยืมคืนอัตโนมัติ (RFID)

 


บริการ Digital Bookshelve 


บริการ Digital Board


บริการ e-book/e-journal/e-thesis/e-newspaper 


บริการ online database


บริการ WIFI


  

บริการ Edutainment


บริการ Video on demand


บริการห้อง Self-Learning

ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อมัลติมิเดีย ภาพยนตร์ Video on demand และฐานข้อมูลต่าง ๆ

 

 

 


บริการห้องฉายภาพยนตร์

หอสมุด ธ.ก.ส. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านภาพยนตร์เพื่อให้ได้รับทั้งความรู้และความบันเทิง โดยจัดฉายภาพยนตร์ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น. หากมีความประสงค์ต้องการใช้บริการดูรายกลุ่ม สามารถสำรองล่วงหน้า โทร 02-5586100 ต่อ 8368  (โดยจะต้องมีผู้ใช้บริการตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป)

 

 

 


  

บริการมุมเรียนรู้


บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม

หอสมุดให้บริการห้องค้นคว้าสำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการไม่เกิน 4 คนเพื่อศึกษาค้นคว้าและปรึกษาหารือทางวิชาการ

 


บริการห้องหนังสืออ้างอิง

รวบรวมหนังสืออ้างอิงต่างๆ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย พจนานุกรม รวมทั้งหนังสืออันทรงคุณค่า จัดพิมพ์เฉพาะในวาระพิเศษ

 

 

 


บริการห้องฉลาดเล่นฉลาดรู้

บริการหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน เกมเสริมทักษะและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

 

  


บริการมุมกาแฟ

หอสมุดให้บริการพื้นที่สำหรับผู้ใช้บริการได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็นให้บริการแก่ผู้ใช้เพื่อสร้างบรรยากาศให้ท่านผ่อนคลายมากขึ้น อาทิ กาแฟ โอวัลติน ชานม ชาเขียว ชามะนาว และน้ำอัดลมต่างๆ โดยท่านสามารถบริการตนเองได้ผ่านเครื่องหยอดเหรียญและธนบัตร

 

 

 


มุมสวนสวยช่วยเรียนรู้

ส่งเสริมการอ่านท่ามกลางบรรยากาศสวนสวย ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการรู้สึกผ่อนคลาย มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

 

 

 


  

บริการ CSR


อ่านหนังสือเสียง

หอสมุด ธ.ก.ส. ร่วมมือกับมูลนิธิคนตาบอดไทย เชิญชวนเพื่อนพนักงานร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงโดยติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และมาบันทึกเสียงที่หอสมุดเพื่อผลิตหนังสือเสียง หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ โทร 02-5586100 ต่อ 8368 หนังสือเสียงคือทางสว่างเปิดโลกกว้างให้กับคนตาบอด มาร่วมสร้างสังคมรักการอ่าน และการเรียนรู้ของชุมชนอย่างทั่วถึงกันนะคะ


กิจกรรมหยิบแล้วหยอด

 หอสมุด ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนบริจาคเงินแลกหนังสือ สมทบทุนโครงการกิจกรรมหยิบแล้วหยอด เงินที่ได้จะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั้งเด็ก คนพิการ และคนชราให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มามีส่วนร่วมช่วยสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นรากฐานของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป


กิจกรรมบริจาคกล่องเครื่องดื่มและอลูมิเนียม

หอสมุดตระหนักถึงปัญหาและความมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยรณรงค์ให้บริจาคกล่องเครื่องดื่มและกระป๋องอลูมิเนียมที่บริโภคแล้วกลับมารีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา สนับสนุนโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก และขาเทียมเพื่อสนับสนุนมูลนิธิขาเทียม ในการดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ หากทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการบริจาคแล้ว เชื่อว่าสังคมของเราจะมีแต่ความสงบสุขที่ผู้คนต่างรู้จักและยินดีที่จะเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้แก่กันและกัน ลองถามตนเองดูว่าวันนี้คุณได้เริ่มต้นสร้างสังคมที่ดีด้วยการบริจาคแล้วหรือยัง


**********

ภารกิจของ ธ.ก.ส. ในบทบาทธนาคารพัฒนาชนบท โดยส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการดำเนินงานหลัก (Corporate Social Responsibility in Process) ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ดี เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวบังเกิดผลเป็นความยั่งยืนแห่งอนาคต ธ.ก.ส. เป็นองค์กรหนึ่งที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องจริงจังตลอดมา โดยมุ่งสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักการมาตรฐานสากล ภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอละมั่นคง

หอสมุด ธ.ก.ส. จึงได้ดำเนินกิจกรรมทางสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้


  

บริการเสนอซื้อหนังสือใหม่


แบบฟอร์มเสนอซื้อหนังสือ (Book Request Form)

ขั้นตอนการเสนอซื้อหนังสือ      
1. ตรวจสอบชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลของหอสมุดว่ามีในฐานข้อมูลหรือไม่
2. กรอกรายละเอียดของหนังสือและข้อมูลส่วนตัวของผู้เสนอสั่งซื้อ
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสั่งซื้อหนังสือให้เหมาะสมกับนโยบายในการจัดหาหนังสือของหอสมุด และขอยกเลิกรายการสั่งซื้อในกรณีที่รายละเอียดของผู้เสนอซื้อหรือรายละเอียดของหนังสือไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน
4. (*) ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ

 


กรุณาใส่รายละเอียดบรรณานุกรมของหนังสือ (Please complete in book detail)

ชื่อหนังสือ (Book Title) : *  
ชื่อผู้แต่ง (Author) : *
สำนักพิมพ์ (Publisher) :  
ชื่อร้านค้า (Store) :  
ปีพิมพ์ (Publishing Year) :  
ราคา (Price) :  
ISBN :  

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน (Please complete your personal data)

ชื่อผู้เสนอ (Name): *
ฝ่าย / สำนัก (Department) : *
รหัสพนักงาน / รหัสสมาชิก  (ID No.) : *
E-Mail : *
โทรศัพท์ (Tel.) : *
     

  

บริการขอ ISBN ISSN


บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ / วารสาร (ISBN/ISSN)

             ผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองโดยกรอกแบบฟอร์มและส่ง Fax หรือส่งทาง E-mail ไปที่สำนักหอสมุดแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือและวารสารในประเทศไทย หลังจากนั้นให้โทรศัพท์ไปสอบถามเลขมาตรฐานตามที่ขอได้ภายใน 30 นาที รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ตามที่แจ้งในแบบฟอร์ม
 

              แบบฟอร์มขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
              แบบฟอร์มขอเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)