เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

E-clipping

E-payment

FinTech

Thailand 4.0

การตลาด

การท่องเที่ยว

การบริการ

การบริหาร

การส่งออก

การออม

การเกษตร

คุณธรรมจริยธรรม

ชุมชน

ธ.ก.ส.

ธนาคารและการธนาคาร

นวัตกรรม

พลังงานทดแทน

ภัยธรรมชาติ

รัฐวิสาหกิจ

หนี้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องสมุด

โครงการ
   

ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีมีการวิวัฒนาการทั้งมิติของความลึกซึ้งทางวิทยาการและความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการปฏิวัติในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้ความรู้วิทยาการกระจายตัวได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็เชื่อมส่วนต่างๆ และผู้คนใกล้ชิดกันมากขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนโฉมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมของผู้บริโภค และสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจ จากที่เราเคยคุ้นเคย


   

ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศ ภายหลังจากที่องค์กรภาคเอกชนหลายหน่วยงานพยายามช่วยกันผลักดันให้รัฐบาลเห็นความสำคัญ ล่าสุด "ประชาชาติธุรกิจ" มีโอกาสได้สัมภาษณ์ "ศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล" ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ถึงการขานรับต่อนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล และบทบาทของสถาบันที่จะช่วยกันดูแล SMEs ซึ่งมีสัดส่วนถึง 95% ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)


   

'Think Big Start Small' หรือ คิดใหญ่ แต่เริ่มจากเล็ก คือ แนวคิดหลักในการทำธุรกิจของ "เบญจวรรณ เลิศสุทธิวงค์" เภสัชกรสาว ที่มีเป้าหมายปลายทางที่จะสร้างธุรกิจให้ยิ่งใหญ่ ทว่า เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ใช้เงินทุนไม่มาก ลดความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกอบการมือใหม่


   

เรื่องราวของ Donald Trump ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐยังคงมีมาให้ได้รับรู้กันเป็นระยะ ทั้งแนวคิดนโยบายที่สวนทางกับความเชื่อและหลักปฏิบัติอันเป็นปรกติสากล รวมถึงท่าทีต่อการเมืองระหว่างประเทศต่างๆ สำหรับแวดวงธุรกิจและโดยเฉพาะ Startup ก็มีการตื่นตัวกันในเรื่องนี้เช่นกัน


   

พาณิชย์เปิดตัวศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) หวังปั้นเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพยุค 4.0 โดยให้คำปรึกษาจากทั่วโลก ตั้งเป้าผู้มีไอเดียมาใช้บริการปีละ 500-1,000 ราย


   

หากเปรียบประเทศไทยเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนโดยภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ก็เปรียบเสมือนฟันเฟืองตัวเล็กนับล้านชิ้นที่ยึดเกี่ยวให้เครื่องจักรนี้ผลักดันเศรษฐกิจไปข้างหน้าได้อย่างเต็มกำลัง