เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

E-clipping

E-payment

FinTech

Thailand 4.0

การตลาด

การท่องเที่ยว

การบริการ

การบริหาร

การส่งออก

การออม

การเกษตร

การเงิน

คุณธรรมจริยธรรม

ชุมชน

ธ.ก.ส.

ธนาคารและการธนาคาร

นวัตกรรม

พลังงานทดแทน

ภัยธรรมชาติ

รัฐวิสาหกิจ

หนี้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องสมุด

เกษียณ

โครงการ
   

ปัญหาการระบาดของศัตรูมะพร้าวหลายชนิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งแมลงดำหนาม หนอนหัวดำ และด้วงแรดได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและทำให้สวนมะพร้าวได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้พื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตมะพร้าวของไทยมีแนวโน้มลดลง


   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เร่งจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง (มกษ. 9046-2560) และประกาศใช้เป็นมาตรฐานบังคับโดยเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพทุเรียนแช่เยือกแข็งของไทยแก่ประเทศผู้นำเข้าทั่วโลก


   

อุตฯสับปะรดประจวบคีรีขันธ์สดใส โกยรายได้ 40,000 ล้านบาท ตลาด ส่งออกยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น จีนโตฉลุย ผู้ประกอบการแปรรูปเฮ ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก หลังปัญหาภัยแล้งคลี่คลาย ราคารับซื้อหน้าสวน ลดเหลือ 7 บาท/กก. จากเดิมสูงสุด 13 บาท/กก. ด้านเกษตรจังหวัดเผยผลผลิตเพิ่มขึ้น 6 หมื่นตัน พร้อมเร่งส่งเสริมเกษตรกรปลูกสับปะรดพันธุ์ MD2 ขายผลสด หวังลดความเสี่ยงราคาผันผวนในอนาคต


   

ผู้อ่านไทยรัฐ ที่เป็นแฟนขาประจำคอลัมน์สงสัยว่า “ทุเรียนนกกระจิบ” เป็นอันเดียวกันกับทุเรียนนกหยิบจริงหรือไม่ เนื่องจาก ผู้ขายเนื้อสุกแกะแพ็กจำหน่ายบอกว่า เป็นพันธุ์เดียวกัน ซึ่งความจริงแล้วเป็นคนละพันธุ์กัน และมีข้อแตกต่างกันหลายจุดคือ “ทุเรียนนกกระจิบ” ใบจะเล็กกว่าใบของทุกเรียนนกหยิบ เมล็ดจะเล็กและบางด้วย เมล็ดของทุเรียนนกหยิบจะใหญ่ทุกเมล็ด น้ำหนักผลของ “ทุเรียนนกกระจิบ” ประมาณ 1–2 กิโลกรัมต่อผล น้ำหนักผลทุเรียนนกหยิบ 2-4 กิโลกรัม หนักกว่าอย่างชัดเจน สุดท้ายก้นผลของ “ทุเรียนนกกระจิบ” จะบุ๋ม ด้านก้นผลของทุกเรียนนกหยิบจะแหลมเทียบกันดูได้เลย


   

หนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่สนใจของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างยิ่ง คือ "เมล่อน" ผลไม้รสชาติดี มีอนาคต ด้วยความนิยมจากท้องตลาด ทั้งยังใช้น้ำและพื้นที่น้อย ทว่าสร้างผลผลิตที่โกยรายได้มากกว่าการทำนาหลายเท่าตัว


   

พระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อปวงไทยนั้นล้นพ้นยิ่ง ซึ่งในด้านหนึ่ง ทรงมีพระราชดำริให้มีการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้ความรู้ในการเพาะปลูกพืชเขตหนาวชนิดต่าง ๆ และทำให้เกิดผลผลิตนานาชนิดออกมามากมาย ภายใต้การดำเนินการของ โครงการหลวง โดยผลงานของ มูลนิธิโครงการหลวง เป็นที่รู้จักและแพร่หลายไปทั่วโลก...