เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

E-clipping

E-payment

FinTech

Thailand 4.0

การตลาด

การท่องเที่ยว

การบริการ

การบริหาร

การส่งออก

การออม

การเกษตร

การเงิน

คุณธรรมจริยธรรม

ชุมชน

ธ.ก.ส.

ธนาคารและการธนาคาร

นวัตกรรม

พลังงานทดแทน

ภัยธรรมชาติ

รัฐวิสาหกิจ

หนี้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องสมุด

เกษียณ

โครงการ
   

มีปัญหาอยู่ 2 ข้อที่ "KasetTRADE" อยากช่วยแก้ไข หนึ่ง เรื่องอาหารปลอดภัย สอง ทำให้เกษตรกรไทยมีรายได้และชีวิตที่ดีขึ้น


   

วานนี้ (3 ส.ค.) มีการสัมมนาเรื่อง "โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับ" จัดโดยกรมการข้าว บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


   

"เกษตรเป็นวิทยาศาสตร์ 100ฯ ผมว่าถึงเวลาแล้วที่ภาคเกษตรในบ้านเราต้องหันมาใช้เทคโนโลยี มิฉะนั้นการพัฒนาภาคการเกษตรของเราจะล้าหลัง เพราะหลายประเทศเขาไปไกลแล้ว"


   

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของ ผลไม้ไทย อันถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จึงคิดค้น นวัตกรรมสำหรับผลไม้เพื่อการส่งออก เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้า และยกระดับรายได้ของเกษตรกร


   

กรมวิชาการเกษตรสร้างเครือข่ายสมาร์ท แล็บมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ครอบคลุม 8 เขต ทั่วประเทศ เสริมแกร่งสินค้าเกษตรรับเออีซี


   

'เฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับเพื่อการเกษตร' (Yamaha Rmax) เทคโนโลยีที่เหมาะสมตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและวิกฤติแรงงาน นำเข้าโดยไทยยามาฮ่ามอเตอร์ก่อนที่จะส่งต่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิจัยนำร่องใน 5 พืชเศรษฐกิจ คาด 2 ปีพร้อมทำตลาดเชิงพาณิชย์