เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ฐานข้อมูลองค์ความรู้

 

ต้นน้ำ

 

 

กลางน้ำ

 

 

ปลายน้ำ

 

ก่อนการผลิต
         - การเตรียมดิน
         - การปรับปรุงบำรุงดิน
         - การไถ
         - การอนุรักษ์ดินและน้ำ
การเตรียมพันธุ์

        - สายพันธุ์มันสำปะหลัง
การผลิต
         - การเพาะปลูก
         - ระยะเวลาในการปลูก
          - การใส่ปุ๋ย
         - การจัดการน้ำ

         - การเพิ่มผลผลิต
การดูแลรักษา
          - การกำจัดวัชพืช
          - โรค 
          - แมลงศัตรู

การเก็บเกี่ยว
         - อายุเก็บเกี่ยว
         - รอบการเก็บเกี่ยว
การรวบรวม
การแปรรูป
        - บริโภคเป็นอาหารโดยตรง
        - อาหารหมักจากใบมันสำปะหลัง

         - อุตสาหกรรมมันเส้น
         - อุตสาหกรรมมันอัดเม็ด

        - บรรจุภัณฑ์
        - แป้งมันสำปะหลัง

        - การผลิตเอทานอล
การขนส่ง

 

 

 

 

การตลาด
        - การขายส่ง
        - การขายปลีก

        - ราคาขาย
การส่งเสริมการตลาด
การส่งออก
ผู้ประกอบการ

       - พ่อค้า
       - ตลาดกลาง
       - สหกรณ์การเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ผู้เข้าชม 357