เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ฐานข้อมูลองค์ความรู้

 

ต้นน้ำ

 

 

กลางน้ำ

 

 

ปลายน้ำ

 

ก่อนการผลิต 
       - สายพันธุ์ยาสูบ

       - พันธุ์เตอร์กิช
       - ฤดูกาลปลูก 
       - ลักษณะดิน
การผลิต
       - การเพาะกล้า
       - การปลูก
       - การใส่ปุ๋ย
       - การให้น้ำ
การดูแลรักษา
       - การปลูกซ่อม
       - การป้องกันกำจัดวัชพืช
       - การกำจัดโรคและแมลงศัตรู

การเก็บเกี่ยว
       - การเก็บใบยาสูบ
       - การตัดใบยาสูบ
การรวบรวม
       - การกองหมักใบยาสูบ
การแปรรูป
       - ยาและเวชภัณฑ์
       - เชื้อเพลิงชีวภาพ

 

 

 

 

 

 

การตลาด
       - การขายส่ง
       - การขายปลีก
การส่งเสริมการตลาด
การขาย

       - ภายในประเทศ
       - ส่งออกต่างประเทศ
       - ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ
ผู้ประกอบการ / ผู้ส่งออก
       - พ่อค้า
       - ตลาดกลาง
       - สหกรณ์การเกษตรกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ผู้เข้าชม 248