เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » ฐานข้อมูลองค์ความรู้ » โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร
ฐานข้อมูลองค์ความรู้

                                            
 

ที่มาโครงการ
       จากการประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 14/2558  วันที่ 24 ธ.ค.58  ได้เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย เพื่อการผลิตทางการเกษตรรูปแบบใหม่และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตรที่มีความยั่งยืน  ต่อมาคณะกรรมการธนาคารในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 19 ม.ค.59 ได้เห็นชอบให้ธนาคารปรับปรุงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทยเป็น โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย และอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมจากเดิม 50,000 ล้านบาท เป็น 72,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
       
1. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเกษตรที่ดีให้มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
       2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปรับตัวเป็นผู้ประกอบการภาคเกษตร
       3. เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
       4. เพื่อก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในภาคชนบทเพิ่มมากขึ้น

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
       เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมดังนี้
       1. เป็นผู้ประกอบการ SME  มีประสบการณ์ และดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลประกอบการดี  อยู่ในไทยและต้องไม่เป็นธุรกิจที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม หรือสร้างภาวะมลพิษ หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม
       2. เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน และการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชน  ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการ SME เกษตร
       3. เป็นผู้ประกอบอาชีพภาคเกษตรหรือที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตใหม่หรือรักษาสิ่งแวดล้อม หรือรักษาศิลปวัฒนธรรม หรือพลังงานสะอาด หรือผลิตอาหารปลอดภัย
       4. เป็นสถาบันการเงินชุมชน ที่กู้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการเป็นทุนให้กู้แก่สมาชิก

 

วงเงินสินเชื่อ/กำหนดวงเงินกู้
       วงเงินสินเชื่อ 72,000 ล้านบาท   วงเงินกู้รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท 


ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 
       จัดทำหนังสือกู้เงินและจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
       ตั้งแต่ปีที่ 1-7 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 8 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยตามประเภทของลูกค้าผู้กู้แต่ละรายในอัตรา MRR หรือ  MLR แล้วแต่กรณี

 

วัตถุประสงค์ของการกู้เงิน  
       1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจภาคเกษตรหรือที่เกี่ยวเนื่องภาคเกษตร
       2. เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบธุรกิจภาคเกษตรหรือที่เกี่ยวเนื่องภาคเกษตร
       3. เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ (Refinance) ของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น
       4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการเป็นทุนให้กู้แก่สมาชิก ผ่านสถาบันการเงินชุมชน


กำหนดระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้
       1. กรณีขอกู้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนกำหนดเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 12 เดือน 
       2. กรณีขอกู้เงินเป็นค่าลงทุนกำหนดให้ชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 10 ปี


หลักประกันเงินกู้    
       1. ให้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร เป็นลำดับแรก             
       2. กรณีมีเหตุอันควรผ่อนผัน กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนองเป็นประกันหนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง  
       3. กรณีใช้บุคคล 2 คนขึ้นไป ค้ำประกันหนี้เงินกู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
       4. กรณีใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท  
       5. กรณีที่ใช้หลักประกันเงินฝากและหรือจำนอง แล้วไม่เพียงพอ ให้สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้ตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคาร


       ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
       ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ธ.ก.ส. Call Center : 02-5550555 หรือ ฝ่ายสินเชื่อบุคคล โทร 02-558-6231  ต่อหมายเลขภายใน  8211 , 8208, 8209 , 8210 , 8169 , 8178 , 6249 , 8204

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตัวอย่าง SME   (สหกรณ์การเกษตร)         ตัวอย่างSME  (วิสาหกิจชุมชน)             ตัวอย่าง SME  (สหกรณ์การเกษตร)  

                    

 

ผู้เข้าชม 1186