เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ฐานข้อมูลองค์ความรู้

 

 

ต้นน้ำ

 

 

กลางน้ำ

 

 

ปลายน้ำ

 

 ก่อนการผลิต
       - การเลือกชนิดของไม้ผลที่จะปลูก
       - การคัดเลือกกิ่ง/พันธุ์
      - ฤดูกาลปลูก
       - การเตรียมพื้นที่
       - ลักษณะดินและการระบายน้ำ
       - การเลือกชนิดของไม้ผลที่จะปลูก
       - แหล่งน้ำ
      - ปริมาณน้ำฝน

       - การเตือนภัย
 การผลิต
       - การเพาะกล้า / เพาะเมล็ด
      - การปลูก
       - การให้น้ำ
       - การขยายพันธุ์ / ปรับปรุงพันธุ์

      - เทคโนโลยีการผลิต
 การดูแลรักษา
       - วิธีการใส่ปุ๋ย
       - การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช
 เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้
       - ครูของแผ่นดิน
       - เกษตรกรหัวดำ
       - แผ่นดินเก่าคนใหม่

 การเก็บเกี่ยว

   - การใช้มือเก็บเกี่ยว

   - การใช้เครื่องจักรกล

 การรวบรวม

   - การทำความสะอาด

   - การตัดแต่ง / การคัดเลือก

   - การเตรียมผลส่งตลาด

   - การเก็บถนอมผลไม้สด

   - การบรรจุ

 การแปรรูป

   - ผลไม้แห้ง

   - น้ำผลไม้

   - ผลไม้กระป๋อง

   - ผลไม้ดอง

   - ผลไม้แช่อิ่ม

   - ผลไม้กวน

   - แยมผลไม้

 การตลาด

   - การขายส่ง

   - การขายปลีก

 การส่งเสริมการตลาด

   - ระบบฟาร์มประกัน

 การขาย

   - ภายในประเทศ

   - ส่งออกต่างประเทศ

   - ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

 ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก

   - พ่อค้า

   - กลุ่มเกษตรกร

   - ยุวเกษตรกร

   - ตลาดกลาง

   - สหกรณ์การเกษตร

   - วิสาหกิจชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ผู้เข้าชม 389