เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ฐานข้อมูลองค์ความรู้

 

ต้นน้ำ

 

 

กลางน้ำ

 

 

ปลายน้ำ

 

ก่อนการผลิต
       - พันธุ์อ้อย
       - ฤดูกาลปลูก 
       - การเตรียมพื้นที่
       - ลักษณะอ้อย
       - แหล่งน้ำ
การผลิต
       - การปลูก
       - การใส่ปุ๋ย
       - การจัดการน้ำ
การดูแลรักษา
       - การปลูกซ่อม
       - การป้องกันกำจัดวัชพืช
       - การกำจัดโรคและแมลงศัตรู

 

 

 

 

การเก็บเกี่ยว
       - การเก็บเกี่ยวอ้อย
       - การตัดอ้อย
การรวบรวมและขนส่ง
       - การเตรียมอ้อยสู่โรงงาน
การแปรรูป
       - น้ำอ้อย 
       - น้ำตาล 
       - ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 
       - เคมีภัณฑ์ 
       - แอลกอฮอล์ 
       - เชื้อเพลิงทดแทน
       - ชานอ้อย
       - อาหารสัตว์ 
       - ปุ๋ย 
       - เส้นใย/สิ่งทอ 
       - ไม้เทียม 
       - เยื่อกระดาษ
       - บรรจุภัณฑ์

การตลาด
       - การขายส่ง
       - การขายปลีก

การขาย

       - ภายในประเทศ
       - ส่งออกต่างประเทศ
       - ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ
ผู้ประกอบการ / ผู้ส่งออก
       - พ่อค้า
       - ตลาดกลาง
       - สหกรณ์การเกษตรกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ผู้เข้าชม 383