เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เรื่องมันสำปะหลัง

เลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะกับพื้นที่ กรมวิชาการเกษตร

http://at.doa.go.th/cassava/

ศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์

http://web.sut.ac.th/cassava/?name=14cas_plant&file=
readknowledge&id=62

กรมวิชาการเกษตร

http://at.doa.go.th/cassvar

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

http://www.nstda.or.th/industry/industry-casava

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง (แห่งประเทศไทย)

http://www.cassava-devlp-center.com

สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

http://www.ttta-tapioca.org/web2/tapioca.php

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

http://kasetinfo.arda.or.th/arda/cassava/

สมาคมมันสำปะหลังไทย

http://www.thaitapiocastarch.org/index_t.asp

สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

http://www.tapiocaonline.com

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องมันสำปะหลัง
กลับสู่ หน้าหลัก