เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ฐานข้อมูลองค์ความรู้

 

ต้นน้ำ

 

 

กลางน้ำ

 

 

ปลายน้ำ

 

 ก่อนการผลิต
          - สายพันธุ์โค
          - การคัดเลือกพันธุ์
          - อาหารสัตว์
         - ฟาร์มและโรงเรือน
 การผลิต
          - การเลี้ยง
          - การขยายพันธุ์
 การดูแล
          - การป้องกันและรักษาโรค

 

 การแปรรูป
          - โรงเชือดและชำแหละ
          - อาหารประเภทพร้อมบริโภค
          - การใช้ประโยชน์อื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 การตลาด
         - การขายส่ง
         - การขายปลีก
 การส่งเสริมการตลาด
 การขาย/การส่งออก

          - ภายในประเทศ
          - ส่งออกต่างประเทศ
          - ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ
 ผู้ประกอบการ / ผู้ส่งออก
          - พ่อค้า
          - ตลาดกลาง
          - สหกรณ์การเกษตรกร

   
ผู้เข้าชม 358