เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ฐานข้อมูลองค์ความรู้

 

ต้นน้ำ

 

 

กลางน้ำ

 

 

ปลายน้ำ

 

 ก่อนการผลิต
       - พันธุ์ข้าว
       - การปลูก ดูแลรักษา การใช้ปุ๋ยในนา
       - เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร
 การผลิต
       - การทำนาดำ
       - การทำนาหว่าน
       - การทำนาหยอด
       - การทำนาขั้นบันได
       - การทำนาที่สูง
 การดูแลรักษา
       - ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด
 เกษตรกรผู้ปลูกข้าว/ชุมชนต้นแบบ
       - ชาวนาทระนง
       - ต้นกล้าปฏิวัติ 
       - จากเมล็ดมาเป็นรวง
       - ในน้ำไม่ได้มีปลาในนาไม่ได้มีเเค่ข้าว
       - ปฏิทินชาวนา

 

 การเก็บเกี่ยว
 การบรรจุ
 สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน

       - พ่อค้าคนกลาง
       - กลุ่มเกษตรกร
       - สหกรณ์

 

 

 

 

 
 

 

 

 การตลาด

      - การขายส่ง
      - การขายปลีก
 การส่งเสริมการตลาด
      - ภายในประเทศ
      - ส่งออกต่างประเทศ
      - ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ
 การค้า/นำเข้า
 ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก

        - พ่อค้าข้าว

        - ตลาดกลาง
       - สหกรณ์การเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ผู้เข้าชม 874