เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » ฐานข้อมูลองค์ความรู้ » ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฐานข้อมูลองค์ความรู้

 

ต้นน้ำ

 

 

กลางน้ำ

 

 

ปลายน้ำ

 

 ก่อนการผลิต
       - พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 การผลิต

       - การปลูก
       - การเตรียมดิน
       - การไถดะ
       - การไถแปร

       - การลดต้นทุนการผลิต

 การใส่ปุ๋ย
       - ปุ๋ยรองพื้น
       - ปุ๋ยแต่งหน้า
       - การจัดการน้ำ
 การดูแลรักษา

       - การกำจัดโรคและแมลงศัตรู
       - การกำจัดวัชพืช

 การเก็บเกี่ยว

        - ใช้คน
        - ใช้เครื่องมือ
 การคัดเกรด (คัดฝัก)

 การบรรจุ

 การแปรรูป
        - อาหารสัตว์
        - อุตสาหกรรมแป้ง
        - เชื้อเพลิง
 การขนส่งข้าวโพด

 

 

 

 การตลาด
 การขายส่ง
 การขายปลีก
 การส่งเสริมการตลาด
 การค้า

        - ภายในประเทศ
        - ส่งออกต่างประเทศ
 ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก
        - พ่อค้า
        - สหกรณ์การเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ผู้เข้าชม 302