เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ฐานข้อมูลองค์ความรู้

 

ต้นน้ำ

 

 

กลางน้ำ

 

 

ปลายน้ำ

 

 ก่อนการผลิต
 พันธุ์ยางพารา

      - พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตน้ำยาง
      - พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้
      - พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตเนื้อไม้
 ดินและสภาพพื้นที่
       - การเตรียมพื้นที่ปลูก
       - การวางแนวปลูก
 เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร
 การกรีดยาง
 การปลูก
 การดูแลรักษา

       - โรคยางพาราและการป้องกันกำจัด
       - แมลง/ศัตรูยางพาราและการป้องกันกำจัด
 การใช้ปุ๋ยในสวนยางพารา
 การเพิ่มผลผลิต โดยการทำร่มกันฝนกับต้น

 ยางพารา
 เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

       - ครูของแผ่นดิน

 

 

 การเก็บเกี่ยว
      - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกรีดยาง
 การรวบรวม
 การแปรรูป
 ยางธรรมชาติแปรรูปขั้นต้น

      - การผลิตยางแผ่นดิบ
      - การผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง/
        ยางแผ่นรมควัน
      - การผลิตยางแท่ง
      - การผลิตยางน้ำข้น
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง (อุตสาหกรรม)
 การเพิ่มมูลค่า
 การทำยางแผ่นคุณภาพดี
 การขนส่ง
 สถาบันเกษตรกร / กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

      - พ่อค้าคนกลาง
      - กลุ่มเกษตรกร
      - สหกรณ์
      - ตลาดกลางยางพารา

 

 

 

 การตลาด
     - ราคาขาย

      - การขายส่ง
      - การขายปลีก
 การส่งเสริมการตลาด
     - ภายในประเทศ
     - ส่งออกต่างประเทศ
      - ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ
 ผู้ประกอบการ/ส่งออก
      - พ่อค้า
     - ตลาดกลาง
      - สหกรณ์การเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ผู้เข้าชม 371