เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ฐานข้อมูลองค์ความรู้

 

ต้นน้ำ

 

 

กลางน้ำ

 

 

ปลายน้ำ

 

 ก่อนการผลิต

       - สายพันธุ์ปาล์ม
       - การเลือกพื้นที่

       - สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
 การผลิต
      - การปลูก

      - การวางแนวปลูกปาล์ม
      - การใส่ปุ๋ย
      - การจัดการน้ำในสวน
      - การตัดแต่งใบ
 การดูแลรักษา
      - โรคและแมลงศัตรู
      - โรคใบไหม้       
      - โรคก้านทางใบบิด

 การเก็บเกี่ยว

      - เครื่องตัดปาล์มน้ำมัน
 การรวบรวม

       - การขนส่งปาล์มน้ำมันสู่โรงงาน
 การแปรรูป
       - การผลิตไบโอดีเซล

       - การสกัดน้ำมันปาล์ม

 

 

 

 

 

 การตลาด
 การส่งเสริมการตลาด
 การขาย

       - ภายในประเทศ
       - ส่งออกต่างประเทศ
       - ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ
 ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก

       - พ่อค้า
       - ตลาดกลาง
       - สหกรณ์การเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ผู้เข้าชม 671