เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » เกร็ดน่ารู้
เกร็ดน่ารู้

หมวดเกร็ดน่ารู้

สาระน่ารู้

เกร็ด IT

เกร็ดการตลาด

เกร็ดการเกษตร

เกร็ดสุขภาพ

เกษตรกรคนเก่ง

เกษตรนวัตกรรม
    นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ได้ตอบรับนโยบาย THAILAND 4.0 โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สวทช.) หรือ NECTEC ใช้เทคโนโลยี What 2 Grow เพื่อพัฒนาระบบการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) โดยให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เนต ซึ่งนักบริหาร, เจ้าหน้าที่, เกษตรกร และผู้สนใจ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องตามสภาพพื้นที่ สถานการณ์ปัจจุบัน

    นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าจากปัญหาหนอนหัวดำเข้าทำลายสวนมะพร้าวของเกษตรกร อ.เมือง อ.บางคนที และ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคม มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวถูกทำลายกว่า 1,000 ไร่ โดยที่ผ่านมาทาง จ.สมุทรสงคราม ได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามหนอนหัวดำ ด้วยวิธีการควบคุมกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวตามหลักวิชาการทุกประการ

    นครปฐม ถือได้ว่าเป็นดินแดนเลื่องชื่อเรื่องการปลูกส้มโอมากที่สุดแห่งหนึ่ง สมดั่งคำขวัญที่ว่า "ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย" แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังนิยมปลูกในระบบเคมี ขณะเดียวกันยังมีเกษตรกรบางคนที่เล็งเห็น และตระหนักถึงความสำคัญต่อระบบสุขภาพ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงหันมาทำสวนส้มโอระบบอินทรีย์กันเพิ่มมากขึ้น

    วิธีนี้ใช้ได้กับพืชผักและผลไม้ ๓๐ กว่าตัวอย่าง สามารถขยายได้ทีละมากๆ เมื่อเกิดน้ำท่วมหรือลมพัดต้นแม่พันธุ์เสียหาย สามารถใช้วิธีนี้อนุรักษ์พันธุ์พืชได้ การขยายพันธุ์พืชผักพื้นบ้านแบบควบแน่นอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการที่สามารถลดเวลา ต้นทุนและการดูแลรักษา สามารถกำหนดปริมาณของผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการบริโภคได้อย่างแม่นยำ

    เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา นายกิตติ ไชยนิมิตร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางลำไพ สิงห์คูณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายนิเวช สุดดี เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เพื่อติดตามกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมกันผลิตปุ๋ยหมักจากพืชสมุนไพรกับหอยเชอรี่ ณ หมู่ 8 ตำบลผักแผว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สำหรับการผลิตปุ๋ยหมักหอยเชอรี่ของเกษตรกรในพื้นที่แห่งนี้นั้น จะดำเนินการโดยการหมักหอยเชอรี่กับพืชสมุนไพร เพื่อให้ได้ประโยชน์ 3 ทาง คือ ทำลายหอยเชอรี่ สามาร

    แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร "สวนบิ๊กเต้" ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งปลูกดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในเขตพื้นที่ภาคกลาง เพื่อเผยแพร่การผลิตนางรุจิพร จารุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน