เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » เกร็ดน่ารู้
เกร็ดน่ารู้

หมวดเกร็ดน่ารู้

สาระน่ารู้

เกร็ด IT

เกร็ดการตลาด

เกร็ดการเกษตร

เกร็ดสุขภาพ

เกษตรกรคนเก่ง

เกษตรนวัตกรรม
    การปลูกข้าวในเขตภาคกลางส่วนมากจะปลูกโดยการหว่านน้ำตม โดยใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 25-30 กก./ไร่ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทั้งค่าเมล็ดพันธุ์ และการบริหารจัดการทั้งปุ๋ยเคมี สารเคมี อีกทั้งยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคแมลงระบาดและข้าวพันธุ์ปน (ข้าวดีดและข้าวเมล็ดแดง) ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากการจ้างตัดพันธุ์ปน

    สาลินีย์ ทับพิลา ไข่ออร์แกนิคหรือไข่โอเมก้าต้องหลบชิดซ้าย เมื่อนาโนเทคส่งเทคโนโลยีผลิต "ไข่สั่งตัด" ออกแบบได้ว่าจะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการชนิดใด มีคอเลสเตอรอลเท่าไร องค์ความรู้ต่อยอดจากเทคโนโลยีการนำพาสารอาหารให้ออกฤทธิ์ที่ลำไส้ดูดซึมอาหารของแม่ไก่โดยตรง นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่และ ผู้บริโภคยุคใหม่

    การใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็กมีข้อจำกัดเรื่องกำลังในการฉุดลาก ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้ลากผาลไถขนาดใหญ่ในการเตรียมดินปลูก ทำให้สิ้นเปลืองเวลาและมีต้นทุนเพิ่มขึ้น

    ละมุด เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโรค และช่วยป้องกันหวัดได้ มีเส้นใยมาก ช่วยในการขับถ่ายและป้องกันอาการท้องผูกได้ดี

    โดยทางศูนย์ฯ ได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินงานหลายกิจกรรมด้วยกัน อาทิ การปลูกป่าสร้างรายได้ ส่งเสริมให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    “กล้วยหิน” มีลักษณะคล้ายกล้วยน้ำว้า ต้นใหญ่ กาบด้านนอกสีเขียวนวล ปลีป้อมสั้น คล้ายดอกบัวตูม ออกเครือหลังปลูก 8 เดือน เก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 12 เดือน“