รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 อาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อหลักการวิเคราะห์สินเชื่อและการบริหารจัดการหนี้ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้นักศึกษาได้เข้าเรียนรู้และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติ การดำเนินงานของธนาคาร

tmp_20162404160327_1.jpg

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เยี่ยมชมหอสมุด พิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

ศึกษาดูงาน_หอสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานและพัฒนาการของธนาคาร รวมถึงความสัมพันธ์ด้านเศรษฐศาสตร์กับการดำเนินงานของธนาคาร เพื่อนำไปเพิ่มพูนความรู้ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบวิชาชีพต่อไป

tmp_20162403133519_1.jpg

ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 คณะศึกษาดูงานจาก ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิปัญญาบัตร พร้อมทั้งรับการอบรมให้ความรู้และลงมือฝึกปฏิบัติจริงในแปลงเกษตรให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่มีความเชื่อมั่น ประสบผลสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรมแก่บุตรหลานเกษตรกรในประเทศไทยต่อไป ในงานนี้คณะศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชม หอสมุด พิพิธภัณฑ์ แลหอจดหมายเหตุ ธ.ก.ส. อีกด้วย