รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

สักการะกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 อาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อหลักการวิเคราะห์สินเชื่อและการบริหารจัดการหนี้ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้นักศึกษาได้เข้าเรียนรู้และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติ การดำเนินงานของธนาคาร

tmp_20162404160327_1.jpg

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เยี่ยมชมหอสมุด พิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

ศึกษาดูงาน_หอสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานและพัฒนาการของธนาคาร รวมถึงความสัมพันธ์ด้านเศรษฐศาสตร์กับการดำเนินงานของธนาคาร เพื่อนำไปเพิ่มพูนความรู้ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบวิชาชีพต่อไป