รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20170610145708_1.jpg

สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา

คณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

tmp_20170610101056_1.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

tmp_20170510151851_1.jpg

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560

tmp_20170510100531_1.jpg

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560