รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20181104134255_1.jpg

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

tmp_20180404152501_1.jpg

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

tmp_20180904155104_1.jpg

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. กรุงเทพมหานคร

คณะศึกษาดูงานจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

tmp_20180404143416_1.jpg

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

คณะศึกษาดูงานจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561