รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20182305155307_1.jpg

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

คณะศึกษาดูงานจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

tmp_20182305093241_1.jpg

นักศึกษาฝึกงาน

คณะนักศึกษาฝึกงานเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

tmp_20181705150529_1.jpg

Bhutan National Bank

คณะศึกษาดูงานจาก Bhutan National Bank ประเทศภูฏาน จำนวน 16 คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

tmp_20180705112018_1.jpg

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

คณะผู้บริหารและบรรณารักษ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 60 คน ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ ให้แก่บรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการของหอสมุดแห่งชาติ