รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20172405162124_1.jpg

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะศึกษาดูงานจากสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และหอสมุด ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

tmp_20172405104748_1.jpg

Bogor Agriculture University ประเทศอินโดนีเซีย

คณะศึกษาดูงานจาก Bogor Agriculture University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

tmp_20172205104725_1.jpg

ศูนย์ประเมินผล ita สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คณะผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์ประเมินผล ita สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ ธ.ก.ส. ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

tmp_20172205102421_1.jpg

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560