หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(BAAC KNOWLEDGE PORTAL)

              

             เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ
เกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน และได้ทอดพระเนตรนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์ ธ.ก.ส.
โดยทรงทอดพระเนตรทุกห้องของพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส.อย่างละเอียดด้วยความสนพระทัย

             เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดหอพระพุทธเกษตร์รักษาพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมเปิด
หอสมุดและหอจดหมายเหตุ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร ด้านสินเชื่อ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีการเกษตร และการพัฒนาชนบทแบบยั่งยืน

             หอสมุด ธ.ก.ส. เป็นสถานที่เก็บรวบรวมความรู้ด้านสินเชื่อการเกษตรและการพัฒนา
ชนบทแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ ครบวงจร
เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าทางวิชาการและการบริการ เป็นห้องสมุดที่มีความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ไม่ใช่เพียงห้องสมุดที่เปิดให้บริการเฉพาะพนักงานในองค์กรเท่านั้น  หากแต่เปิดกว้างให้ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มาใช้บริการ

           พิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. เป็นแหล่งเรียนรู้วิวัฒนาการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาชนบทไทยตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของ ธ.ก.ส. เผยแพร่ความภาคภูมิใจและการดำเนินงานของธนาคาร ส่งเสริมให้ประชาชนภายในประเทศตระหนักถึงความสำคัญของภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย รวมทั้งให้ผู้ที่สนใจและพนักงานรุ่นต่อไปได้เรียนรู้และนำไปใช้ในการดำเนินงานของธนาคาร
 

         หอจดหมายเหตุ ธ.ก.ส. เป็นสถานที่เก็บบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการก่อตั้งธนาคาร เปรียบเหมือนคลังข้อมูลแห่งประวัติศาสตร์และพัฒนาการที่มีคุณค่าของ ธ.ก.ส. เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสค้นคว้าและนำมาเป็นบทเรียน       


Video