รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20182709103732_1.jpg

Bhutan National Bank

คณะศึกษาดูงานจาก Bhutan National Bank ประเทศภูฏาน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

tmp_20182708133322_1.jpg

ผู้เกษียณ ปีบัญชี 2561

พนักงานผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2561 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

tmp_20182708112341_1.jpg

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

tmp_20182708110349_1.jpg

T-Bank Limited, Bhutan

คณะศึกษาดูงานจาก T-Bank Limited ประเทศภูฏาน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561