รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20171205153639_1.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทศโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การจัดการระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

สำนักงาน ธ.ก.ส. จ.สิงห์บุรี

สำนักงาน ธ.ก.ส. จ.สิงห์บุรี

สำนักงาน ธ.ก.ส. จ.สิงห์บุรี