เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » ฐานข้อมูลองค์ความรู้ » การสื่อสารการตลาดบนช่องทางสื่อออนไลน์ของธุรกิจให้บริการสมาชิกฟิตเนสออนไลน์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิก - กรณีศึกษา Guavapass Thailand

ประเภท: งานวิจัย [Research]


ผู้เข้าชม : 7

ชื่อเรื่อง :การสื่อสารการตลาดบนช่องทางสื่อออนไลน์ของธุรกิจให้บริการสมาชิกฟิตเนสออนไลน์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิก - กรณีศึกษา Guavapass Thailand

ผู้แต่ง : ชญานี พานทองกชกร

ปีที่ : 2559       

หัวเรื่อง :

Digital Marketing
การตลาดดิจิทัล
การสื่อสารการตลาด

สาระสังเขป


งานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบเนื้อหาในช่องทางโซเชียลมีเดียของ Guavapass Thailand อันได้แก่ เว็บไซต์ Facebook หรือ Instagram และยังศึกษามุมมองของผู้รับสารที่ได้เข้าชมเนื้อหาบนช่องทางโซเชียลมีเดียของ Guavapass Thailand รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการของ Guavapass Thailand โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ที่ติดตาม (Followers) วัย 17 – 36 ปี บนสื่อออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดียของGuavapass Thailand


Download เอกสารได้ที่นี่