เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

การศึกษาความสามารถทางการแข่งขันของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษาพื้นที่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดพิษณุโลก

   

ผู้แต่ง : สุรพงษ์ ปัญญามัง และคณะ

ปี : 2555

สำนักพิมพ์ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรุงเทพฯ

เลขหมวด : วพ  SB ส4ก6

เลขทะเบียน : ZA23308

จำนวนหน้า : 120 หน้า

หัวเรื่อง : 1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. 3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-การตลาด. 4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-พิษณุโลก. 5. รายงานการวิจัย ธ.ก.ส. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้