เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

หลักกฏหมายบริษัทมหาชนจำกัด

   

ผู้แต่ง : พิเศษ เสตเสถียร

ปี : 2557

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

เลขหมวด : KT 1052 พ6ห4

เลขทะเบียน : ZA22429

จำนวนหน้า : 234 หน้า

ISBN : 9789740332169

หัวเรื่อง : 1. บริษัทมหาชน-กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. 2. กฎหมายบริษัท--ไทย. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: หนังสือ หลักกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหนังสือเล่มเดียวที่นอกจากจะอธิบายกฎหมายบริษัทมหาขนแล้ว ยังได้รวมเอากฎหมายหลักทรัพย์แลตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหาร เลขานุการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ ซึ่งทำให้บรรดาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามอีกส่วนหนึ่งนอกจากกฎหมายบริษัทมหาชน