เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ติดตั้งและบริหารระบบเครือข่าย : Windows Server 2012 ฉบับผู้เริ่มต้น

   

ผู้แต่ง : พิศาล พิทยาธุรวิวัฒน์

ปี : 2557

สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น กรุงเทพฯ

เลขหมวด : QA 76.8 พ6ต6

เลขทะเบียน : ZA22500

จำนวนหน้า : 816 หน้า

ISBN : 9786160821488

หัวเรื่อง : 1. การติดตั้งโปรแกรม. 2. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์. 3. windows Server 2012. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: หนังสือ "ติดตั้งและบริหารระบบเครือข่าย Windows Server 2012 ฉบับผู้เริ่มต้น" เล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นศึกษาการออกแบบ ติดตั้ง และบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยได้รวบรวมเนื้อหาตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติทางด้านระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 ที่เพียงพอต่อการเรียนรู้ในระดับเริ่มต้น และยังสามารถนำไปใช้บนเครือข่ายภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย ทำให้ผู้เริ่มต้นศึกษามีความรู้ที่เพียงพอสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับรับบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อการศึกษาเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้อีกด้วย