ข้าว

ก่อนการผลิต

การผลิต

      - การทำนาดำ

      - การทำนาหว่าน

      - การทำนาหยอด

      - การทำนาขั้นบันได

      - การทำนาที่สูง

การดูแลรักษา

           - ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว / กลุ่มเกษตรกรชุมชนต้นแบบ
           - ชาวนาทระนง
           - ต้นกล้าปฏิวัต
           - จากเมล็ดมาเป็นรวง
           - ในน้ำไม่ได้มีปลา ในนาไม่ได้มีเเค่ข้าว
           - ปฏิทินชาวนา

การเก็บเกี่ยว
การบรรจุ

สถาบันเกษตรกร / กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

       -สหกรณ์

 

การตลาด

ผู้ประกอบการ / ผู้ส่งออก

 

 

ข้อมูลความรู้เรื่องข้าว
หนังสือ
บทความ
ผลงานวิจัย/Best Practice
E-book
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง