VLC
ชื่อเรื่อง
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 

กว่าข้าวจะเรียงเม็ด
ISBN : 978-974-225-968-6

 • ในหลวง
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • เกษตรทฤษฎีใหม่
 • ข้าวไทย;ชาวนา
 • วิวัฒนาการของข้าว
 • ความสำคัญของข้าวไทย
 • วิถีชีวิตไทย
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การเพิ่มมูลค่า
 • นวัตกรรมข้าวไทย
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 

การจัดการข้าววัชพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิต
แบบเกษตรดีที่เหมาะสม
ISBN : 978-974-403-525-7

 • ข้าว
 • ข้าววัชพืช
 • การแพร่ระบาด
 • การป้องกันกำจัด
 • วิธีการเขตกรรม
 • สารกำจัดวัชพืช
 • การผลิต
 • เกษตรผสมผสาน
 • การเกษตรดีที่เหมาะสม
กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

การจัดการวัชพืชในนาหว่านข้าวแห้ง

 • ข้าว
 • นาหว่านข้าวแห้ง
 • วัชพืช;ชนิด
 • การจัดการวัชพืช
 • การทำนาหว่านข้าวแห้ง
 • พันธุ์
 • การเตรียมดิน
 • ระยะเวลาปลูก
 • อัตราปลูก
 • การใส่ปุ๋ย
 • ระบบการปลูกพืช
กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตนครราชสีมา

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

การจัดการวัชพืชแบบบูรณาการเพื่อลดการใช้สารเคมีในนาข้าว

 • ข้าว
 • นาข้าว
 • วัชพืช
 • ชีววิทยา
 • ปัจจัยการเจริญเติบโต
 • การระบาดของวัชพืช
 • การจัดการวัชพืชแบบบูรณาการ
 • สารกำจัดวัชพืช
 • พันธุ์
 • เมล็ดพันธุ์
 • วิธีการปลูก
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • การใส่ปุ๋ย
 • การให้น้ำ
 • การปลูกพืชหมุนเวียน
กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

การใช้ปุ๋ยคอกผสมจุลินทรีย์ในนาข้าวและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์

 • ข้าว
 • นาข้าว
 • ปุ๋ยคอกผสมจุลินทรีย์
 • การส่งเสริมผลิตภัณฑ์
 • เกษตรทฤษฎีใหม่
 • คู่มือทางการเกษตร
 • การใช้ปุ๋ยคอก
 • จุลินทรีย์
 • การปรับปรุงดิน
 • อัตราส่วนการใช้ปุ๋ยคอก
 • โรคของข้าว
 • แมลงศัตรูข้าว
 • การวินิจฉัยโรคข้าว
 • การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน
 • ต้นทุนการผลิต
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยี

คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

การใช้ปุ๋ยคอกผสมจุลินทรีย์เพื่อการผลิตข้าวอย่างปลอดภัย

 • ข้าว
 • จุลินทรีย์
 • ปุ๋ยคอกผสมจุลินทรีย์
 • การผลิตข้าว
 • อัตราส่วนการใส่ปุ๋ย
 • โรคของข้าว
 • แมลงศัตรูข้าว
 • การวินิจฉัยโรคข้าว
 • การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว
 • การควบคุมโรคข้า
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • เกษตรทฤษฎีใหม่
 • คู่มือการเกษตร
 • จ.ลพบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

การใช้แผ่นเทียบสี (Leaf Color Chart) เพื่อการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนในการปลูกข้าวนาชลประทาน

 • ข้าว
 • ปุ๋ยไนโตรเจน
 • ธาตุอาหารพืช
 • แผ่นเทียบสี
 • การปลูก
 • นาชลประทาน
 • การใส่ปุ๋ย
 • การจัดการธาตุอาหาร
 • การขาดธาตุอาหาร
 • ลักษณะอาการ
กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ ข้าวหอมมะลิไทย: มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 4400-2546
ISBN : 974-403-195-6

 • ข้าวหอมมะลิไทย
 • มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 • การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
 • การผลิตข้าว
 • ข้อกำหนด
 • คำแนะนำ
 • การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
 • พันธุ์ขาวดอกมะลิ105
 • พันธุ์ กข15
 • ลักษณะประจำพันธุ์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู

 • ข้าว
 • การปรับปรุงพันธุ์
 • การเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู
 • อาหารเพาะเลี้ยง
 • ห้องปฏิบัติการ
 • อุปกรณ์
 • การพัฒนา
กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

การผลิตข้าวคุณภาพดีเพื่อการส่งออก

 • ข้าว
 • ข้าวหอมมะลิ
 • การผลิต
 • การลดต้นทุน
 • การป้องกันกำจัด
 • ข้าววัชพืช
 • โรค
 • แมลงศัตรู
 • ศัตรูธรรมชาติ
 • มาตรฐาน
 • คุณภาพ
 • การส่งออก
กรมการข้าว

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวน้ำลึกสายพันธุ์ดี หอมปราจีนบุรี PCR89151-27-9-155
ISBN : 978-974-403-614-8

 • ข้าว
 • เมล็ดพันธุ์
 • พันธุ์
 • การผลิตเมล็ดพันธุ์
 • ลักษณะประจำพันธุ์
 • การปลูก
 • การใส่ปุ๋ย
 • การดุแลรักษา
 • วัชพืช
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • โรค
 • แมลงศัตรู
 • การป้องกันกำจัด
 • ข้าววัชพืช
 • เชื้อสาเหตุ
 • ลักษณะอาการ
 • การแพร่ระบาด
กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 • ข้าว
 • เมล็ดพันธุ์
 • การผลิตเมล็ดพันธุ์
 • ตลาด
 • การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
 • การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
 • การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
 • การดูแลหลังการเก็บเกี่ยว
 • โรค
 • แมลงศัตรู
กรมการข้าว สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

การวิจัยข้าวทนดินเค็มในภาคกลาง

 • ข้าว
 • ดินเค็ม
 • ข้าวทนดินเค็ม
 • การปรับปรุงพันธุ์
 • พันธุ์ต้านทานต่อความเค็มการเจริญเติบโต
 • การกระจายพื้นที่ดินเค็ม
 • การผลิตข้าว
 • ภาคกลาง
กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

ข้อควรระวังในการปลูกข้าว
ISBN : 974-346-292-8

 • ข้าว
 • ศัตรูพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • โรคพืช
 • การป้องกันกำจัด
 • ระยะเวลา
 • ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
 • วงจรชีวิต
 • การขยายพันธุ์
 • การเข้าทำลาย
 • การกินอาหาร
 • เชื้อสาเหตุ
 • อาการของโรค;การระบาดของโรค;การควบคุมโรค
กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

ข้าว...แหล่งกำเนิดวัฒนธรรมไทย

 • ข้าว
 • ศัตรูพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • โรคพืช
 • การป้องกันกำจัด
 • ระยะเวลา
 • ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
 • วงจรชีวิต
 • การขยายพันธุ์
 • การเข้าทำลาย
 • การกินอาหาร
 • เชื้อสาเหตุ
 • อาการของโรค;การระบาดของโรค;การควบคุมโรค
กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

ข้าว: เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

 • ข้าว
 • การปลูก
 • การเจริญเติบโต
 • พันธุ์
 • การปรับปรุงดิน
 • ปุ๋ยอินทรีย์
 • ปุ๋ยเคมี
 • นาข้าว
 • การเขตกรรม
 • ศัตรูข้าว
 • การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว
 • การเก็บเกี่ยว
 • การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
กรมการข้าว สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

ข้าว: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ISBN : 974-537-438-5

 • ข้าว
 • ผลิตภัณฑ์ข้าว
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูป
 • ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง
 • วิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยี
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลพลอยได้ของข้าว
 • ข้าวนึ่ง
 • การแปรรูปข้าวนึ่ง
 • การใช้ประโยชน์
 • คุณภาพ
 • มาตรฐาน
 • คุณภาพการหุงต้ม
 • คุณภาพการรับประทาน
 • โรงสีข้าว
 • ระบบสีข้าวเปลือก
 • พันธุ์
 • ลักษณะประจำพันธุ์
 • การปรับปรุงพันธุ์
 • องค์ประกอบทางเคมี
 • การเจริญเติบโต
 • โครงสร้างเมล็ดข้าว
 • ผลผลิต
 • การค้า
 • ความสำคัญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

ข้าว: อาหารและการค้า

 • ข้าว
 • อาหาร
 • ผลิตภัณฑ์ข้าว
 • สินค้าส่งออก
 • การค้า
 • เครื่องหมายการค้า
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
 • นโยบายข้าว
 • การค้าระหว่างประเทศ
 • ประวัติ
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
 • กฎหมาย
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

ข้าว: เอกสารวิชาการลำดับที่ 18/2547 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ISBN : 974-436-349-5

 • ข้าว
 • การผลิต
 • การตลาด
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • พันธุ์
 • โรคพืช
 • การป้องกันกำจัด
 • การป้องกันกำจัดโรคพืช
 • การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • ไส้เดือนฝอย
 • วัชพืช
กรมวิชาการเกษตร

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

ข้าวกล้อง ข้าวงอก มหัศจรรย์อาหารต้านโรค
ISBN : 978-611-7016-02-8

 • ข้าว
 • ข้าวกล้องงอก
 • คุณค่าทางโภชนาการ
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว
 • กรรมวิธีผลิต
สำนักพิมพ์แสงแดด

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

ข้าวกับชาวนา
ISBN : 974-272-722-8

 • ข้าว
 • การผลิต
 • ข้าวพื้นเมือง
 • พันธุ์
 • ชาวนา
 • เกษตรกร
 • วิถีชีวิต
 • การส่งออก
 • สมาคมชาวนาไทย
 • โรงเรียนชาวนา
 • ประวัติศาสตร์
 • กฎหมาย
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

ข้าวของเรา
ISBN : 978-974-8287-35-5

 • ข้าว
 • ข้าวกล้อง
 • มะเร็ง
 • การเลือกซื้อข้าว
 • การเก็บรักษา
 • การหุงข้าว
 • ข้าวเป็นยา
 • การหุงด้วยหม้อความดัน
 • อาหาร
 • สรรพคุณทางยา
 • การรักษาโรค
 • คุณค่าทางโภชนาการ
 • การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (ไทย-อังกฤษ)

 • ข้าว
 • ข้าวขาวดอกมะลิ 105
 • ข้าวหอมมะลิ
 • ลักษณะประจำพันธุ์
 • ลักษณะเด่น
 • เทคโนโลยีการผลิต
 • การส่งออก
 • คุณภาพ
 • การเขตกรรม
 • มาตรฐานข้าวหอม
กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

ข้าวตอซัง
ISBN : 974-436-254-5

 • ข้าว
 • ข้าวตอซัง
 • การปลูก
 • การพัฒนา
 • ตายอด ลักษณะทางการเกษตร
 • ผลผลิต
 • องค์ประกอบ
 • คุณภาพ
 • เมล็ด
 • การปลูกแบบล้มตอซัง
 • ข้าวนาน้ำฝน
 • การเผาฟาง
กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

ข้าวไทย: การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการผลิตและช่องทางการกระจาย เอกสารวิชาการหมายเลข 1 ชุด โครงการเฝ้ามองนโยบายเกษตรไทย
ISBN : 978-616-202-198-5

 • ข้าวไทย
 • สถานภาพการผลิต
 • การปฏิวัติเขียว
 • ช่องทางการกระจายข้าวเปลือก
 • กลไกราคาของรัฐ
 • การตลาดข้าวไทย
 • โรงสีข้าว
 • ต้นทุนการผลิตข้าว
 • การประกันรายได้เกษตรกร
สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม 1
ISBN : 978-974-403-458-8

 • ข้าว
 • พันธุ์พื้นเมือง
 • ลักษณะทางการเกษตร
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
 • คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
 • ภาคใต้
กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม 2
ISBN : 978-974-403-708-4

 • ข้าว
 • พันธุ์พื้นเมือง
 • ลักษณะทางการเกษตร
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
 • คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
 • ภาคใต้
กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

ข้าวโภชนาการ

 • ข้าว
 • การคัดเลือกพันธุ์
 • การปรับปรุงพันธุ์
 • รังสีแกมมา
 • การอาบรังสี
 • คุณค่าทางโภชนาการ
 • ข้าวโปรตีนสูง
 • ข้าวธาตุเหล็กสูง
 • ไฟเตท
 • ปุ๋ยอินทรีย์
 • การสะสมธาตุเหล็ก
 • การจัดการฟาง
 • คุณภาพทางกายภาพ
 • คุณภาพทางเคมี
 • คุณภาพของเมล็ด
กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

ข้าววัชพืช ปัญหาและการจัดการ

 • ข้าววัชพืช
 • วัชพืช
 • ข้าว
 • ข้าวหาง
 • ข้าวดีด
 • ข้าวแดง
 • การระบาด
 • สัณฐานวิทยา
 • การกำจัดวัชพืช
 • สารเคมี
 • ประสิทธิภาพ
กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กลุ่มวิจัยวัชพืช

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

คำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าวิเคราะห์ดิน

 • ข้าว
 • พันธุ์
 • การปลูกข้าว
 • การเก็บตัวอย่างดิน
 • การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 • ค่าการวิเคราะห์ดิน
 • ปริมาณธาตุอาหารหลัก
 • นาข้าว
 • การคำนวณการใช้ปุ๋ย
 • แม่ปุ๋ย
 • ปุ๋ยผสม
 • ปุ๋ยเชิงเดี่ยว
 • สูตรปุ๋ย
กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

คุณภาพและการตรวจสอบข้าวหอมมะลิไทย
ISBN : 974-436-434-6

 • ข้าว
 • ข้าวหอมมะลิไทย
 • การเก็บเกี่ยว
 • การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
 • การจัดการแมลงศัตรูข้าว
 • คุณภาพข้าว
 • การหุงต้ม
 • มาตรฐานข้าว
 • การตรวจสอบคุณภาพ
 • การทำนายค่าอมิโลส
 • การตรวจสอบข้าวปน
 • การซื้อขาย
กรมวิชาการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

คู่มือการป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว
ISBN : 978-974-403-496-0

 • ข้าว
 • วัชพืช
 • ชีววิทยา
 • นิเวศวิทยา
 • หญ้า
 • กก
 • เฟิร์น
 • สาหร่าย
 • วัชพืชใบกว้าง
 • การป้องกันกำจัด
 • วิธีเขตกรรม
 • สารเคมีกำจัดวัชพืช
 • นาข้าว
กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

คู่มือโรคข้าว
ISBN : 974-436-129-8

 • ข้าว
 • โรคพืช
 • เชื้อสาเหตุ
 • สาเหตุการเกิดโรค
 • อาการของโรค
 • การแพร่ระบาด
 • การป้องกันกำจัดโรค
กรมวิชาการเกษตร กองโรคพืชและจุลชีววิทยา

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

ดินที่ใช้ปลูกข้าว

 • Oryza sativa
 • ข้าว
 • ดินนา
 • คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดิน
 • การจำแนกดิน
 • การเจริญเติบโต
 • การจัดการธาตุอาหาร
 • อินทรียวัตถุ
 • การจัดการน้ำ
 • มีเทน
 • ไนตรัสออกไซด์
 • แคดเมียม
 • มลพิษ
 • การมีน้ำท่วมขัง
 • ความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

คู่มือโรคข้าว
ISBN : 974-436-129-8

 • ข้าว
 • โรคพืช
 • เชื้อสาเหตุ
 • สาเหตุการเกิดโรค
 • อาการของโรค
 • การแพร่ระบาด
 • การป้องกันกำจัดโรค
กรมวิชาการเกษตร กองโรคพืชและจุลชีววิทยา

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

เทคโนโลยีการผลิตข้าวจาปอนิกาในประเทศไทย

 • ข้าวจาปอนิกา
 • เทคโนโลยีการผลิต
 • พันธุ์
 • วิธีการเพาะปลูก
 • การใส่ปุ๋ย
 • การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว
 • ต้นทุนการผลิต
 • รายได้
กรมการข้าวสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงพาณิชย์
ISBN : 974-403-344-4

 • ข้าว
 • ธุรกิจเมล็ดพันธุ์
 • การประกอบธุรกิจ
 • ประเภทเมล็ดพันธุ์
 • การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
 • การผลิตเชิงพาณิชย์
 • การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
 • คุณภาพเมล็ดพันธุ์
 • การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
 • การขออนุญาต;การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

ปุ๋ยจุลินทรีย์ชนิดใหม่ลดการใช้สารเคมีในการผลิตข้าว

 • ข้าว
 • ปุ๋ยจุลินทรีย์
 • การลดการใช้สารเคมี
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • เกษตรทฤษฎีใหม่
 • คู่มือการเกษตร
 • การผลิตข้าว
 • การใช้ประโยชน์
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • ความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

ปุ๋ยจุลินทรีย์ชนิดใหม่ลดการใช้สารเคมีในการผลิตข้าว

 • ข้าว
 • ปุ๋ยจุลินทรีย์
 • การผลิตข้าว
 • การลดการใช้สารเคมี
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • เกษตรทฤษฎีใหม่
 • ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
 • โรคของข้าว
 • การควบคุมโรคข้าว
 • ธาตุอาหารพืช
 • ปุ๋ยคอกผสมจุลินทรีย์
 • แมลงศัตรูพืช
 • ต้นทุนการผลิต
 • อัตราการใส่ปุ๋ย
 • การเจริญเติบโตของข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

พลวัตเศรษฐกิจการผลิตข้าวไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ISBN : 978-616-7262-04-8

 • ข้าว
 • การผลิตข้าว
 • สถานการณ์การผลิตข้าว
 • ราคาข้าว
 • การแทรกแซงรัฐบาล
 • กลไกราคา
 • ตลาดการค้า
 • พลวัตเศรษฐกิจ
 • ชาวนา
 • แรงงาน
 • ปัจจัยการผลิต
 • ผลตอบแทน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

พันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ 80
ISBN : 978-974-403-459-5

 • ข้าว
 • พันธุ์
 • ชัยนาท 80
 • ปทุมธานี 80
 • หอมอุบล 80
 • รังสิต 80
 • หนองคาย 80
 • ลักษณะเด่น
 • ลักษณะประจำพันธุ์
 • คุณภาพการสี
 • คุณภาพข้าวนึ่งสุก
กรมการข้าว

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง
ISBN : 978-974-403-760-2

 • ข้าว
 • พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง
 • ชนิด
 • คู่ผสม
 • ประวัติพันธุ์
 • การรับรองพันธุ์
 • ลักษณะประจำพันธุ์
 • ผลผลิต
 • ลักษณะเด่น
 • พื้นที่แนะนำ
กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

 

 


 

 

สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2557

 • ข้าว
สำนักวิจัยเศรษกิจการเกษตร

 

กลับสู่องค์ความรู้เรื่อง ข้าว
กลับสู่ หน้าหลัก