VLC
วิชาการปริทัศน์
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และ โลจิสติกส์ข้าวในพื้นที่ จ.สิงห์บุรีและความต้องการสินเชื่อ
-ข้าว
-การปลูกข้าว
ธิติวัฒน์ สันติจารุโรจน์.  (2556, สิงหาคม).  ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และโลจิสติกส์ข้าวในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี และความต้องการสินเชื่อ. วิชาการปริทัศน์.  21(8): 5-8.        

กลางน้ำ

การศึกษาระบบและรูปแบบการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนใน จ.ขอนแก่น -ข้าว
-การแปรรูป
วิเชียร เองวานิช ; และคนอื่นๆ.  (2556, กรกฎาคม).  การศึกษาระบบและรูปแบบการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนใน จ.ขอนแก่น.  วิชาการปริทัศน์.  21(7): 13-15.

ปลายน้ำ

ความสามารถในการแข่งขันข้าวไทยในประชาคมอาเซียน
-การส่งออก นรินทร์ เชวงนิรันดร์.  (2555, กันยายน).  ความสามารถในการแข่งขันข้าวไทยในประชาคมอาเซียน.  วิชาการปริทัศน์.  20(9): 13-16.

ปลายน้ำ

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และ โลจิสติกส์ข้าวในพื้นที่ จ.สิงห์บุรีและความต้องการสินเชื่อ
-ข้าว
-การปลูกข้าว
ธิติวัฒน์ สันติจารุโรจน์.  (2556, สิงหาคม).  ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และโลจิสติกส์ข้าวในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี และความต้องการสินเชื่อ. วิชาการปริทัศน์.  21(8): 5-8.

ปลายน้ำ

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ

-ข้าว
-ข้าวหอมมะลิ
-ห่วงโซ่อุปทาน

บัญชา สาระสันต์.  (2556, สิงหาคม).  การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ.  วิชาการปริทัศน์.  21(8): 9-14.
VLC
เกษตรคนเก่ง
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ

ทำนาข้าวแบบลดต้นทุนการผลิต

-ลำไย
-การปลูกลำไย

ม้วน เขียวอุบล.  (2545).  ทำนาข้าวแบบลดต้นทุนการผลิต.  ใน  เกษตรกรคนเก่ง เล่ม 4.  หน้า 214-216.  กรุงเทพฯ: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

กลางน้ำ

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ทุ่งกุลา

-ข้าว
-การแปรรูป

สมบูรณ์ งามเกลี้ยง.  (2545).  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ทุ่งกุลา.  ใน  เกษตรกรคนเก่ง เล่ม 4.  หน้า 125-126. กรุงเทพฯ: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

ปลายน้ำ

โรงสีข้าวเพื่อเกษตรกร แนวทางเพิ่มมูลค่าผลผลิตของชุมชน
-โรงสี
-ราคาข้าว
-การขาย
-การจำหน่าย  
ว่าย วงศ์วิราช. (2545). โรงสีข้าวเพื่อเกษตรกรแนวทางเพิ่มมูลค่าผลผลิตของชุมชน. ใน เกษตรกรคนเก่ง เล่ม 1. หน้า 8-9. กรุงเทพฯ: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

ปลายน้ำ

โรงสีข้าวเพื่อเกษตรกรแนวทางเพิ่มมูลค่าผลผลิตของชุมชน
-โรงสี
-การขาย
-การจำหน่าย  
ว่าย วงศ์วิราช. (2545). โรงสีข้าวเพื่อเกษตรกรแนวทางเพิ่มมูลค่าผลผลิตของชุมชน. ใน เกษตรกรคนเก่ง เล่ม 5. หน้า 8-9. กรุงเทพฯ: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
VLC
ชีวิตที่พอเพียง
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ

เส้นทางข้าวเปลือกหอมมะลิสุรินทร์ จาก ทุ่งรวงทอง สู่โรงสีในวังหลวง
-การปลูก   ชีวิตที่พอเพียง เล่ม 4.  เส้นทางข้าวเปลือกหอมมะลิสุรินทร์ จากทุ่งรวงทอง สู่โรงสีในวังหลวง.  หน้า 65-68.  กรุงเทพฯ: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

กลางน้ำ

ข้าวเม่าน้ำนมบ้านยางเอน แปรรูปข้าวเพิ่มมูลค่า โภชนาการสูง
-ข้าว
-การแปรรูป
สมคิด ตันเฮง.  ข้าวเม่าน้ำนมบ้านยางเอน แปรรูปข้าวเพิ่มมูลค่า โภชนาการสูง.  ใน  ชีวิตที่พอเพียง เล่ม 7.  หน้า 17-20.  กรุงเทพฯ: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
VLC
ชีวิตที่พอเพียง
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ปลายน้ำ

เกษตรกรรับเคราะห์ วิกฤติภัยแล้งซ้ำราคาพืชผลตกต่ำ
-ข้าว   เกษตรกรรับเคราะห์ วิกฤติภัยแล้งซ้ำราคาพืชผลตกต่ำ,ไทยรัฐ. 9 มีนาคม 2558 : หน้า8.

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องข้าว
กลับสู่ หน้าหลัก