VLC
หน้าปก
สาระสังเขป
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ

ข้าวมีคุณค่ามากมายแต่คนไทยรู้จักข้าวของเรากันมากน้อยเพียงใด หากท่านใดยังไม่เคยให้ความสนใจในข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักที่เรากินกันอยู่เป็นประจำนี้ เรื่องราวของข้าวในหนังสือเรื่องนี้ก็น่าจะช่วยให้ท่านเพิ่มความประทับใจกับ “ข้าว” และเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงคุณประโยชน์ของข้าวกล้องมากเป็นทวีคูณ
 ข้าว
 ข้าว-โภชนาการ  
หยาดฝน ธัญโชติกานตร์. (2556). ข้าวอินทรีย์ : Organic rice. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสายใยแผ่นดิน.

ต้นน้ำ

หนังสือเล่มนี้ผู้อ่านจะได้ทราบขั้นตอนหรือขบวนการผลิต เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ตลอดจนการบริโภคและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ อย่างย่อกะทัดรัด  ข้าว
 ข้าวขาวดอกมะลิ 105
กรมการข้าว. สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว (2553). ข้าวขาวดอกมะลิ 105. กรุงเทพฯ : กรมฯ.

ต้นน้ำ

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวมวัฒนธรรมข้าว ทั้งในลักษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี จนทำให้ผู้อ่าน “มองเห็น” และ “เข้าใจ” วัฒนธรรมข้าวของคนไทยได้ในเวลาเดียวกัน  ข้าว
 
เอี่ยม ทองดี (2551). วัฒนธรรมข้าว : พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทำนา. กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    VLC
หน้าปก
สาระสังเขป
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

กลางน้ำ

ข้าวมีคุณค่ามากมายแต่คนไทยรู้จักข้าวของเรากันมากน้อยเพียงใด หากท่านใดยังไม่เคยให้ความสนใจในข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักที่เรากินกันอยู่เป็นประจำนี้ เรื่องราวของข้าวในหนังสือเรื่องนี้ก็น่าจะช่วยให้ท่านเพิ่มความประทับใจกับ “ข้าว” และเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงคุณประโยชน์ของข้าวกล้องมากเป็นทวีคูณ
 ข้าว
  ข้าว--โภชนาการ  
หยาดฝน ธัญโชติกานตร์. (2556). ข้าวอินทรีย์ : Organic rice. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสายใยแผ่นดิน.

ปลายน้ำ

หนังสือเล่มนี้เป็นการสังเคราะห์จากงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของข้าวไทย : กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิบรรจุถุง” ซึ่งมี อ.ดร.รวิสสาข์ สุชาโต เป็นหัวหน้าโครงการและได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทั้งนี้เพื่อให้เอกสารเล่มนี้เป็นฐานของข้อความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตและการตลาดของสินค้าข้าวหอมมะลิบรรจุถุง - ข้าว
- ข้าวหอมมะลิ  
สมพร อิศวิลานนท์  (2556). การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของข้าวไทย : กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิบรรจุถุง. กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ (สศช.)

กลางน้ำ

ข้าวโกรธคนอีกแล้วเลยหนีไปจากท้องทุ่ง ไปซ่อนตัวอีกครั้งแล้วหรือว่าข้าวยังอยู่เช่นเดิม แต่ที่ทางต่างหากที่หาย เอาไปปลูกอ้อย ปลูกมัน มาทำน้ำมันกันเสียจนหมด ข้าว...สูเจ้าอยู่หนใด - ข้าว
- การเกษตร
- เทคโนโลยีการทำนา  
เมียงชอ ศีรีมัญ (2551). ข้าวบนแผ่นดินกลายเป็นอื่น. กรุงเทพฯ :มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน.

กลางน้ำ

 หนังสือแมลง-สัตว์ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือที่นักวิชาการด้านแมลงและสัตว์ศัตรูข้าวซึ่งข้อมูลเกือบทั้งหมดได้จากการทำงานวิจัยที่ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณของแผ่นดินให้กับสาธารณชนทั่วไป โดยเฉพาะชาวนาผู้ปลูกข้าวเลี้ยงคนไทยเกือบทั้งประเทศได้นำไปใช้ประโยชน์ - แมลง
- แมลงการป้องกันและกำจัด - ศัตรูพืชการกำจัด
วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ (2554). แมลง-สัตว์ศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
    VLC
หน้าปก
สาระสังเขป
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ปลายน้ำ

ข้าวมีคุณค่ามากมายแต่คนไทยรู้จักข้าวของเรากันมากน้อยเพียงใด หากท่านใดยังไม่เคยให้ความสนใจในข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักที่เรากินกันอยู่เป็นประจำนี้ เรื่องราวของข้าวในหนังสือเรื่องนี้ก็น่าจะช่วยให้ท่านเพิ่มความประทับใจกับ “ข้าว” และเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงคุณประโยชน์ของข้าวกล้องมากเป็นทวีคูณ
- ข้าว - ข้าว--โภชนาการ   หยาดฝน ธัญโชติกานตร์. (2556). ข้าวอินทรีย์ : Organic rice. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสายใยแผ่นดิน.

กลางน้ำ

หนังสือ “พันธุกรรมข้าว บทบาทการอนุรักษ์และพัฒนาโดยชุมชน” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแสวงหาความจริง และการรณรงค์ของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ร่วมกับคณะทำงานสิทธิภูมิปัญญาไทย ซึ่งเป็นองค์กรประสานงานเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรชีวภาพ ทั้งที่เกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ และการแก้ไขกฎหมายที่จะให้มี “การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่” ซึ่งได้รับการผลักดันจากประเทศอุตสาหกรรม - ข้าว - พันธุ์ข้าว   ฐิรวุฒิ เสนาคำ (2539). พันธุกรรมข้าว : บทบาทการอนุรักษ์และพัฒนาโดยชุมชน. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย.

ปลายน้ำ

การส่งออกข้าวไทยช่วงสามปีที่ผ่านมา ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศผู้ส่งออกข้าว เช่น อินเดีย และเวียดนามซึ่งมีความได้เปรียบจากการมีต้นทุนการผลิตต่ำนอกจากรัฐบาลไทยในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมุ่งหวังที่จะสร้างอำนาจและอยากให้มีราคาข้าวสูง - ข้าว - ข้าว—การส่งออก - การส่งออก   อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ (2557). การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าว.
    VLC
หน้าปก
สาระสังเขป
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ

กรมการข้าว ได้ดำเนินการศึกษาเขตศักยภาพการผลิตข้าว ตามความอุดมสมบูรณ์ของดิน ด้วยการออกสำรวจดิน ศึกษาเหมาะสมต่อการปลูกข้าวของดิน การปลูกข้าวของเกษตรกร ตลอดจนการจัดทำแปลงทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ประมวลเป็นคำแนะนำพันธุ์รายตำบลามเขตที่เหมาะสมในการปลูกข้าว ภายใต้ข้อกำหนดว่า เป็นการแนะนำตามพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกมากในพื้นที่นั้นๆหรือพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนแนะนำพันธุ์ข้าวที่รับรองพันธุ์ใหม่ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมการปลูกข้าวตามเขตเกษตรเศรษฐกิจ
- ข้าว - ข้าว -พันข้าว   สำนักวิจัยและพัฒนาพันนาข้าวกรมการข้าว (2556). แนะนำพันธุ์ข้าวรายตำบลฤดูนาปรัง.

ต้นน้ำ

โดยทั่วไปเรารับรู้ว่าวิธีการทำนานั้นมี2วิธี คือ วิธีหว่านและวิธีดำแต่มาในช่วงหลังนี้ได้มีการนำเสนอวิธีอื่นๆที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นมาหลายวิธีอันเนื่องมาจกาสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่า ในอดีตที่ผ่านมาคนไทยมีวิธีการทำนาปลูกข้าวกันสักกี่วิธจึงได้ไปค้นหนังสือการเกษตรรุ่นเก่าที่สะสมเอาไว้ ก็ไปพบ วิธีการทำนาชนิดต่างๆ ในตำราชุดเกษตรกรรม ข้าวเมืองไทย เขียนโดย อาจารย์สวัสดิ์ วีระเดช ตีพิมพ์โอเดียนสโตร์ ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2514
- ข้าว - ข้าว -พันข้าว   สรานนท์ ใยบำรุง. (2557). ข้าวนอกนา นวัฒกรรมการปลูกข้าวแนวใหม่. กรุงเทพ : เกษตรกรรมธรรมชาติ

ต้นน้ำ

กล่าวได้ว่าการแก้ไขปัญหาภาควิชาการผลิตข้าวไทยทั้งหมดจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่ที่การพัฒนาชาวนาเป็นสำคัญเนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทยยังต้องเผชิญกับภาวะราคาข้าวตกต่ำยังถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ทำให้ชาวนาเกือบทั้งประเทศไม่สามารถหลุดพ้นจากภาระหนี้สินรอบตัวไปได้
- ข้าว - ข้าว -พันข้าว   กองบรรณาธิการการเกษตร. (2557). ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ พลิกชีวิตชาวนาไทย. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน

ต้นน้ำ

"ข้าวเพื่อสุขภาพ" ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมด้วยสารสำคัญ อาทิสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยในการป้องกันรักษาโรคบางอย่างได้ เช่น เบาหนาว และมะเร็ง
- ข้าว - ข้าว -พันข้าว   อัมพา ดำวงษา. (2557). แนวทางและแบบอย่างการทำนาข้าวสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม 1ไร่ได้เกิดแสน. กรุงเทพฯ : นาดาอินเตอร์มีเดีย

ต้นน้ำ

เมื่อรัฐบาลมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโครงการพักหนี้ ระหว่างปี 2544-2547 ธ.ก.ส. จึงได้ถือวาระนี้ "พักหนี้-พักใจ"โดยเริ่มจากการล้างใจก่อนล้างหนี้โดยมีหลายองค์กรมาออกแบบตามหลักการดังกล่าว ทแล้วช่วยกันพัฒนาเกษตรกร จัดทำหลักสูตรเรียนรู้ขึ้น เริ่มต้นคือ สัจธรรมชีวิต เป็นหลักสูตร "ล้างใจ" เพื่อให้เกษตรกรที่ต้องการปรับวิถีการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต
- ข้าว - ข้าว -พันข้าว   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.(2554). สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ ข้าวดำเพื่อพ่อ. กรุงเทพฯ : ธนาคารฯ

ต้นน้ำ

ตำราข้าวและเทคโนโลยีการผลิต ได้เรียบเรียงขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาพืชเศรษฐกิจทั่วไปของคณะหรือภาควิชาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดสอนทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อใช้เป็นตำราเพิ่มพูนความรู้ และใช้ประกอบการค้นคว้าอันจะเป็นประโยชน์ด้านงานวิจัยของนักวิชาการ นักศึกษา เกษตรกร และบุคคลอื่นๆ ที่มีความสนใจหรือเกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวโดยทั่วไป
- ข้าว - ข้าว -พันข้าว   บุญหงษ์ จงคิด. (2557). ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ต้นน้ำ

เดิมทีการปลูกข้าว เพื่อการบริโภค มีวิธีการต่างๆ ที่อยู่ร่วมได้กับธรรมชาติ จากความรู้สะสมเป็นประสบการณ์ที่เป็นมรดกตกทอดรุ่นสู่รุ่น มีการใช้แรงงานคน และแรงงานสัตว์ ในการปลูกข้าว ใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ย กำจัดศัตรูพืชด้วยสมุนไพร และกำจัดวัชพืชด้วยการถอน โดยใช้คราดไถ, มีด, พร้า, จอบ, เคียว เป็นเครื่องมือ รวมถึงการเก็บเกี่ยวข้าว และนำมานวดด้วยเครื่องมือพื้นบ้านแบบประดิษฐ์ขึ้นเอง
- ข้าว - ข้าว -พันข้าว   อภิชาติ ศรีสะอาด. (2557). เคล็ดลับจากปราชญ์ในแปลงนา 1ไร่ 1แสน (4ภาค). กรุงเทพฯ : นาดาอินเตอร์มิเดีย.

 

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องข้าว
กลับสู่ หน้าหลัก