Board และ MC บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ หอสมุดและหอจดหมายเหตุ วันที่ 3 ก.ค. 58 เวลา 09.00 - 11.30 น
ข่าววันที่ : 3 ก.ค. 2558
Share

Borad และ MC บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ หอสมุดและหอจดหมายเหตุ วันที่ 3 ก.ค. 58 เวลา 09.00 - 11.30 น

วันที่ ปรับปรุง 15 ก.ค. 2558

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 58 เวลา 08.30 - 10.00 น คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ หอสมุดและหอจดหมายเหตุ ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์กร 

คลังภาพ (Gallery)
ทางคณะฟังการบรรยาย จากวิทยากร ของ พิพิธภัณฑ์คณะศึกษาดูงาน ขณะเข้ารับชม ภาพยนต์ 4Dคณะศึกษาดูงาน ถ่ายภาพร่วมกัน หน้าหอเกียรติยศคณะศึกษาดูงาน ขณะรับชม ห้องที่ระลึกแห่งความทรงจำคณะศึกษาดูงาน ขณะชมรูปภาพภายใน หอศิลป์ผอ.จงดี มอบของที่ระลึก ให้คณะศึกษาดูงานคณะศึกษาดูงาน ฟังการบรรยาย เกี่ยวกับ ห้องสมุดคณะศึกษาดูงาน ขณะเดินชมห้องสมุดแทนคำขอบคุณ....