ก่อนการผลิต

  การเลือกพื้นที่

   การปลูก

   การใส่ปุ๋ย

   การจัดการน้ำ

    การตัดแต่งใบ

การดูแลรักษา

   โรคและแมลงศัตร

   โรคใบไหม้       
   โรคก้านทางใบบิด

การเก็บเกี่ยว

การรวบรวม

   การขนส่งปาล์มส่งโรงงาน  

การแปรรูป

   การจัดการน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน

   การผลิตไบโอดีเซล

การตลาด

การส่งเสริมการตลาด

การขาย

  -ภายในประเทศ

  -ส่งออกต่างประเทศ

  -ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

ผู้ประกอบการ / ผู้ส่งออก

  - พ่อค้า

  - ตลาดกลาง

  - สหกรณ์การเกษตรกร

ข้อมูลความรู้เรื่องปาล์มน้ำมัน
หนังสือ
บทความ
ผลงานวิจัย/Best Practice
E-book
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง


กลับหน้าหลัก