VLC
        หน้าปก
                                               สาระสังเขป
               หัวเรื่อง
              บรรณานุกรม

ต้นน้ำ

   หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพการทำสวนปาล์ม
   สามารถอาศัยความรู้เพื่อใช้ในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  - ปาล์มน้ำมัน
  - การปลูกปาล์มน้ำมัน
  ฉกรรจ์ สังข์ทอง. (2542).
  ปาล์มน้ำมัน. กรุงเทพฯ :
  เซาท์เทิร์นเพรสแอนด์
  พับลิเคชั่น.

ต้นน้ำ

   หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ “ปาล์มน้ำมัน” อย่างถึงแก่น ด้วยเนื้อหาที่ละเอียด
   จากในเล่ม ไม่ว่าจะเป็นความเป็นมา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก พันธุ์
   ขั้นตอนวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี การบำรุงดูแลรักษา รวมถึงการ
   เก็บเกี่ยว
  - ปาล์มน้ำมัน
  - การปลูกปาล์มน้ำมัน
  เอกชัย พฤกษ์อำไพ. (2548).
  คู่มือปาล์มน้ำมัน. กรุงเทพฯ :
  เพ็ท-แพล้น พับลิชชิ่ง.

ต้นน้ำ

  หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ “ปาล์มน้ำมัน” ไม่ว่าจะเป็นความเป็นมา
  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   การปลูก พันธุ์  ขั้นตอนวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์
  ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี   การบำรุงดูแลรักษา   รวมถึงการเก็บเกี่ยว
  - ปาล์มน้ำมัน
  - การปลูกปาล์มน้ำมัน
  ประยงค์ สุขเตชะพันธ์.
  (2554). ปาล์มน้ำมัน.
  กรุงเทพฯ :
  เกษตรสยามบุ๊คส์.

ต้นน้ำ

  “ปาล์มน้ำมัน พืชพลังงานที่ยั่งยืนแห่งอนาคต” รวมข้อมูลใหม่ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับ
  การปลูกพืชพลังงานที่ยั่งยืนแห่งอนาคต “ปาล์มน้ำมัน” ไม่ว่าจะเป็นการปลูก
  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ฤดูปลูกปาล์มน้ำมัน การใส่ปุ๋ยเคมี วิธีการเก็บเกี่ยว
  ศัตรูสำคัญ พร้อมทั้งบทสัมภาษณ์พิเศษชาวสวนปาล์มน้ำมัน
  - ปาล์มน้ำมัน
  - การปลูกปาล์มน้ำมัน
  ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์.
  (2554). ปาล์มน้ำมัน
  พืชพลังงานที่ยั่งยืน
  แห่งอนาคต.
กรุงเทพฯ :
  เพชรกะรัต.

ต้นน้ำ

   "คู่มือการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันด้วยตนเอง" เล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานสำหรับ
   ผู้ที่สนใจจะผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลต่อความ
   น่าเชื่อถือและความสำเร็จของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในภาพรวมด้วย นอกจากนั้น
   ยังมีตัวอย่างของผู้ประกอบธุรกิจเพาะกล้าปาล์มน้ำมันที่ประสบความสำเร็จมาแบ่งปัน
   ความรู้และประสบการณ์ให้กับมือใหม่ที่สนใจอีกด้วย
  - ปาล์มน้ำมัน
  - การปลูกปาล์มน้ำมัน
  อภิชาต ศรีสะอาด. (2555).
  คู่มือการเพาะกล้าปาล์ม
  น้ำมันด้วยตนเอง.
กรุงเทพฯ :
  นาคา อินเตอร์มีเดีย. 

ต้นน้ำ

  หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ “ปาล์มน้ำมัน” ไม่ว่าจะเป็นความเป็นมา
  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   การปลูก พันธุ์  ขั้นตอนวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์
  ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี   การบำรุงดูแลรักษา  รวมถึงการเก็บเกี่ยว
  - ปาล์มน้ำมัน
  - การปลูกปาล์มน้ำมัน
  กลุ่มเกษตรสัญจร. (2550).
  ปาล์มน้ำมัน. กรุงเทพฯ :
  ฐานเกษตรกรรม.
      VLC
        หน้าปก
                                               สาระสังเขป
               หัวเรื่อง
              บรรณานุกรม

กลางน้ำ

  “ปาล์มน้ำมัน : คู่มือการปลูก-แปรรูปเชิงการค้า” รวมข้อมูลการปลูกปาล์มน้ำมัน
  พร้อมการแปรรูปและการค้าอย่างครบครัน ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด
  ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบหลากหลาย
  เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเป็นคู่มือสำหรับเกษตรกรมือใหม่ และมืออาชีพ
  - ปาล์มน้ำมัน
  - การปลูกปาล์มน้ำมัน
  รักษ์ พฤกษชาติ. (2551).
  ปาล์มน้ำมัน คู่มือการปลูก-
  แปรรูปเชิงการค้า.
กรุงเทพฯ :
  นีออน บุ๊ค มีเดีย.

กลางน้ำ


  หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลการปลูก "ปาล์มน้ำมัน" พร้อมการแปรรูปและการค้า
  อย่างครบครัน ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
  พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบหลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเป็นคู่มือ
  สำหรับเกษตรกรมือใหม่ และมืออาชีพ
  - ปาล์มน้ำมัน
  - การปลูกปาล์มน้ำมัน   - การแปรรูปปาล์มน้ำมัน
  อภิชาต ศรีสะอาด. (2554).
  เทคโนโลยีการปลูกปาล์ม
  น้ำมันให้ได้ผลผลิตสูง.

  กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย.
      VLC
        หน้าปก
                                               สาระสังเขป
               หัวเรื่อง
              บรรณานุกรม

ปลายน้ำ

  เรื่อง “ปาล์มน้ำมันในอาเซียน: รู้เขารู้เรา” จะแสดงให้เห็นสถานการณ์การผลิต
  ปาล์มน้ำมันของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย
  แม้ประเทศไทยจะมีข้อได้เปรียบเหนือประเทศเพื่อนบ้านเรื่องพื้นที่ แต่ประสิทธิภาพ
  การผลิตด้อยกว่ามากทั้งเรื่องสายพันธุ์ การจัดการ และการสนับสนุน อย่างจริงจัง
  ของรัฐบาล การรู้เขารู้เราจะช่วยให้อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มไทยมีโอกาสแข่งขัน
  กับประเทศเพื่อนบ้านได้ในอนาคต
  - ปาล์มน้ำมัน
  - การปลูกปาล์มน้ำมัน
  - ปาล์มน้ำมัน-การส่งออก
  ธีระ เอกสมทราเมษฐ์.
  (2557). ปาล์มน้ำมันใน
  อาเซียน : รู้เขารู้เรา.
  
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุน
  สนับสนุนการวิจัย.

 

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมัน
กลับสู่ หน้าหลัก