VLC
วิชาการปริทัศน์
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ

ปาล์มน้ำมัน วิกฤติหรือโอกาสในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
-ปาล์มน้ำมัน
-การปลูกปาล์มน้ำมัน
-AEC
-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วิมลรัตน์ จิตรดา.  (2556, เมษายน).  ปาล์มน้ำมัน วิกฤติหรือโอกาสในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.  วิชาการปริทัศน์.  21(5): 13-16.   

ต้นน้ำ

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกปาล์มน้ำมัน ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
-ปาล์มน้ำมัน
-การปลูกปาล์มน้ำมัน
วิมลรัตน์ จิตรดา.  (2556, กันยายน).  การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน ของการปลูกปาล์มน้ำมัน ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน.  วิชาการปริทัศน์.  21(9): 12-16.

ปลายน้ำ

โซ่อุปทานปาล์มน้ำมันและการส่งเสริมสินเชื่อธุรกิจลานเทปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
-ลานเทปาล์มน้ำมัน
-การตลาด
วิมลรัตน์  จิตราดา.  (2555, พฤษภาคม).  โซ่อุปทานปาล์มน้ำมันและการส่งเสริมสินเชื่อธุรกิจลานเทปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน.  วิชาการปริทัศน์.  20(5): 5-8.
VLC
ชีวิตที่พอเพียง
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ

พลิกผืนไร่กันทรลักษณ์ ปลูกปาล์มน้ำมันผลิตไบโอดีเซล ฟื้นกระแสพลังงานทดแทน
-ปาล์มน้ำมัน
-การปลูกปาล์มน้ำมัน
-ไบโอดีเซล
วรจักร บุญสู่.  พลิกผืนไร่กันทรลักษ์ปลูกปาล์มน้ำมันผลืตไบโอดีเซล ฟื้นกระแสพลังงานทดแทน.  ใน  ชีวิตที่พอเพียง เล่ม 3.  หน้า 71-74.  กรุงเทพฯ: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
VLC
น.ส.พ. กสิกร ปีที่ 86 ฉ.
6 พ.ย. – ธ.ค. 2556
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ

- ศักราชใหม่ยางพารา ปาล์มน้ำมันไทยกับ AEC
-ยางพารา
-ปาล์มน้ำมัน
-การปลูกยางพารา
พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. (2558, มกราคม). ศักราชใหม่ยางพารา ปาล์มน้ำมันไทยกับ AEC. เคหการเกษตร. 39(1) : 235-238.

ต้นน้ำ

- ระบบน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน
-ปาล์มน้ำมัน
-การปลูกปาล์มน้ำมัน
-ต้นน้ำ
เชาว์ สงวศักดิ์. (2558, มกราคม).ระบบน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน. เคหการเกษตร. 39(1) : 225-227.

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมัน
กลับสู่ หน้าหลัก