VLC
ชื่อเรื่อง
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ
(การผลิต)


การจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
(ฉบับการ์ตูน)

 • มันสำปะหลัง
 • เพลี้ยแป้ง
 • เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
 • การบริการจัดการแมลงศัตรูพืช
 • เจ้าหน้าที่เกษตร
 • วงจรชีวิต
 • แมลงศัตรูธรรมชาติ

จัดทำโดย :

กรมส่งเสริมการเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)


มันสำปะหลัง

 • มันสำปะหลัง
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • ถิ่นกำเนิด
 • การเขตกรรม
 • การปลูก
 • การใส่ปุ๋ย
 • องค์ประกอบทางเคมี
 • โรคและแมลงศัตรู
 • การป้องกันกำจัดโรค
 • การป้องกันกำจัดแมลงศัตรู
 • การปรับปรุงพันธุ์

จัดทำโดย :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา

 

ต้นน้ำ
(การผลิต)

แบบจำลองการพยากรณ์การปรับตัวของภาคการเกษตรไทย: เมื่ออ้อยและมันสำปะหลังเป็นพืชพลังงานทดแทน:
เอกสารวิชาการหมายเลข 6 ชุดโครงการ "งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย"

ISBN : 978-616-7739-50-2
 • พืชพลังงานทดแทน
 • อ้อย
 • มันสำปะหลัง
 • พลังงานทดแทน
 • การพยากรณ์
 • การคาดการณ์
 • พื้นที่ปลูก

จัดทำโดย :

สถาบันคลังสมองของชาติ(สคช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ต้นน้ำ
(การผลิต)

แผนที่ความเหมาะสมของเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง

ISBN : 978-974-436-745-7
 • มันสำปะหลัง
 • การผลิต
 • แบบบจำลองพืช
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • ความแม่นยำ
 • การประเมิน
 • วันปลูก
 • ผลผลิต
 • พื้นที่ปลูก
 • พันธุ์
 • เทคโนโลยี
 • เกษตรกร
 • ระบบการตัดสินใจ

จัดทำโดย :

วลัยพร ศะศิประภา
สุกิจ รัตนศรีวงษ์
โสพิศ ใจปาละ
วินัย ศรวัติ
เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ
นรีลักษณ์ วรรณสาย
โสภิตา สมคิด
สันติ พรหมคำ
นพดล แดงพวง
วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล
แคทลิยา เอกอุ่น
ณรงค์ศักดิ์ ศรีสุวอ
สุภาพร ราจันทึก
จิราลักษณ์ ภูมิไธสง อิสระ พุทธสิมมา

ต้นน้ำ
(การผลิต)

มันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50: เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ฉบับที่ 1 ชุด โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ

ISBN : 974-553-631-8
 • มันสำปะหลัง
 • พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50
 • ลักษณะประจำพันธุ์
 • การเพาะปลูก
 • การกระจายพันธุ์
 • ลักษณะเด่น
 • ผลผลิต
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • เกษตรทฤษฎีใหม่

จัดทำโดย :

เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
ปิยะวุฒิ พูลสงวน
วิจารณ์ วิชชุกิจ
จำลอง เจียมจำนรรจา
เอ็จ สโรบล
ปิยะ ดวงพัตรา วัชรี เลิศมงคล

ต้นน้ำ
(การผลิต)

มาตรฐานและความต้องการคุณภาพสินค้าเพื่อการส่งออก: เอกสารวิชาการที่ 73

 • มันสำปะหลัง
 • มาตรฐาน
 • คุณภาพ

จัดทำโดย :

อุดม รัตนปราการ
พรพันธ์ จารุเกษตรพร
ศศิวิมล หาญณรงค์

ต้นน้ำ
(การผลิต)
แมลงศัตรูธัญพืชและพืชไร่และศัตรูธรรมชาติ
 • มันสำปะหลัง
 • ชนิด
 • เขตการแพร่กระจาย
 • พืชอาหาร
 • การป้องกันกำจัด
จัดทำโดย :

วิวัฒน์ เสือสะอาด
ต้นน้ำ
(การผลิต)
โรคและแมลงศัตรูของมันสำปะหลัง: เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

ISBN : 978-616-7598-04-8

 • มันสำปะหลัง
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • วัชพืช
 • การป้องกันกำจัด
 • สารกำจัดวัชพืช
 • ธาตุอาหารพืช
 • ลักษณะอาการ
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน
 • การแพร่ระบาด
 • เชื้อสาเหตุ
 • อาการผิดปกติ
 • การขาดธาตุอาหาร
จัดทำโดย :

อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช
ต้นน้ำ
(การผลิต)
การเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง
 • มันสำปะหลัง
 • เพลี้ยแป้ง
 • ไรแดง
 • แมลงหวี่ขาว
 • แมลงนูนหลวง
 • การระบาด
 • การเฝ้าระวัง
 • การป้องกันกำจัด
จัดทำโดย :

เสาวรี บำรุง
พัชรา วุ้นประเสริฐ
อภิชาต เมืองซอง
สุกิจ รัตนศรีวงษ์

ต้นน้ำ
(การผลิต)
คู่มือการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการกระจายพันธุ์ดีและขยายท่อนพันธุ์มันสะอาด
 • มันสำปะหลัง
 • เพลี้ยแป้ง
 • แตนเบียน
 • แมลงห้ำ
 • ศัตรูธรรมชาติ
 • การระบาด
 • การป้องกันกำจัด
 • การปลูก
 • การเพิ่มผลผลิต
 • พันธุ์
จัดทำโดย :

สุเทพ สหายา
อัมพร วิโนทัย
วลัยพร ศะศิประภา
รังสี เจริญสถาพร
รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์
เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ
สมลักษณ์ จูฑังคะ
สมศักดิ์ ทองศรี
อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ
ชลิดา อุณหวุฒิ
มานิตา คงชื่นสิน
เมธาพร พุฒขาว
ดารารัตน์ มณีจันทร์

ต้นน้ำ
(การผลิต)
ดินและปุ๋ยมันสำปะหลัง: เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ฉบับที่ 2 ชุด โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
 • มันสำปะหลัง
 • ดิน
 • ปุ๋ยมันสำปะหลัง
 • การปรับปรุงดิน
 • การลดการสูญเสียดิน
 • ปริมาณการใช้ปุ๋ย
 • ระยะเวลาการใส่ปุ๋ย
 • วิธีการใส่ปุ๋ยเคมี
 • ความเสื่อมโทรมของดิน
 • เกษตรทฤษฎีใหม่
จัดทำโดย :

ปิยะ ดวงพัตรา
วิจารณ์ วิชชุกิจ
เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
ปิยะวุฒิ พูลสงวน
จำลอง เจียมจำนรรจา
เอ็จ สโรบล
วัชรี เลิศมงคล

ต้นน้ำ
(การผลิต)
การจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
 • มันสำปะหลัง
 • เพลี้ยแป้ง
 • เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
 • การแพร่กระจาย
 • การจัดการ
 • ลักษณะอาการการป้องกันกำจัด
 • การควบคุม
 • การระบาด
 • การควบคุมโดยวิธีเขตกรรม
 • การควบคุมโดยชีววิธี
 • แมลงศัตรูธรรมชาติ
 

ต้นน้ำ
(การผลิต)

การจัดการวัชพืชในไร่มันสำปะหลัง:
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ฉบับที่ 3 ชุด โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ

 • มันสำปะหลัง
 • ไร่มันสำปะหลัง
 • การจัดการวัชพืช
 • ชนิดของวัชพืช
 • การเจริญเติบโต
 • การทำรุ่น
 • การควบคุมวัชพืช
 • การควบคุมวัชพืชด้วยสารเคมี

จัดทำโดย :

จำลอง เจียมจำนรรจา
เอ็จ สโรบล
วิจารณ์ วิชชุกิจ
เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
ปิยะวุฒิ พูลสงวน
วัชรี เลิศมงคล
ปิยะ ดวงพัตรา

ต้นน้ำ
(การผลิต)
การจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง
 • มันสำปะหลัง
 • พันธุ์
 • การจำแนก
 • แผนภูมิการจำแนก
 • ลักษณะประจำพันธุ์
จัดทำโดย :

วลัยพร ศะศิประภา
ณิชา โป๋ทอง
เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)


การเชื่อม
 • มันสำปะหลังเชื่อม
 • การเชื่อม
 • การถนอมอาหาร
 • ส่วนผสม
 • กรรมวิธีการผลิต
 • การเชื่อมเร็ว
 • การเชื่อมแห้ง
 • อุปกรณ์การเชื่อม
 • ถ้วยตวง
 • ช้อนตวง
 • วิธีการใช้
 • ผลไม้ตามฤดูกาล
 • การแปรรูป
 • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

จัดทำโดย :

ลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์
นิธิวดี อรัญอนุรักษ์
วิสากรณ์ สุขยานุดิษฐ

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)


การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
 • มันสำปะหลัง
 • การปรับปรุงพันธุ์พืช
 • การผสมพันธุ์
 • พันธุ์
 • การคัดเลือกพันธุ์
 • การทดสอบรุ่นลูก
 • ลักษณะประจำพันธุ์
 • การปลูก
 • ลูกผสม
 • การเก็บเกี่ยว
 • ผลผลิต

จัดทำโดย :

พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

การปลูกพืชไร่: เอกสารวิชาการ

ISBN : 974-7621-97-5
 • พืชไร่
 • มันสำปะหลัง
 • หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์
 • พันธุ์
 • แหล่งปลูก
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • สัตว์ศัตรูพืช
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • วัชพืช
 • การควบคุมวัชพืช
 • การเก็บเกี่ยว
 • วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 • การขนส่ง
 • การวางแผนการผลิต

จัดทำโดย :

สมศักดิ์ ทองศรี

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)


การปลูกมันสำปะหลัง
 • มันสำปะหลัง
 • ชนิด
 • การปลูกมันสำปะหลัง
 • พันธุ์
 • ลักษณะประจำพันธุ์
 • การดูแลรักษา
 • การใส่ปุ๋ย
 • การควบคุมโรคพืช
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • การเก็บเกี่ยว
 • ความเป็นพิษของมันสำปะหลัง

จัดทำโดย :

ไกวัล กล้าแข็ง
วิลาวัลย์ วงษ์เกษม

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

การแปรรูปและการใช้ประโยชน์มันสำปะหลัง เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ฉบับที่ 5 ชุด โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

ISBN : 974-553-663-6
 • มันสำปะหลัง
 • การแปรรูปมันสำปะหลัง
 • อุตสาหกรรมมันเส้น
 • อุตสาหกรรมมันอัดเม็ด
 • อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
 • องค์ประกอบของหัวมันสำปะหลัง
 • คุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลัง
 • การใช้ประโยชน์

จัดทำโดย :

กล้าณรงค์ ศรีรอต
เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ
วัชรี เลิศมงคล
จำลอง เจียมจำนรรจา
ปิยะ ดวงพัตรา
เอ็จ สโรบล
ปิยะวุฒิ พูลสงวน
เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
วิจารณ์ วิชชุกิจ

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)


การผลิตมันสำปะหลัง
 • มันสำปะหลัง
 • แหล่งปลูก
 • การปลูก
 • ระยะปลูก
 • การเตรียมดิน
 • การดูแลรักษา
 • การปรับปรุงดิน
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • พันธุ์
 • ลักษณะประจำพันธุ์
 • การเก็บเกี่ยว
 • วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

จัดทำโดย :

วิลาวัลย์ วงษ์เกษม
อนุชิต ชุ่มใจ
อำพร เนติ
สุนันท์ หมู่มิ่ง
รุจิพร จารุพงศ์
พงษ์เพชร วงศ์โสภา

 

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

เครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการเพาะปลูกมันสำปะหลัง:

เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ฉบับที่ 6 ชุด โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
 • มันสำปะหลัง
 • เครื่องจักรกลการเกษตร
 • การเพาะปลูกมันสำปะหลัง
 • การเตรียมดินปลูก
 • การบำรุงรักษาเครื่องมือการเกษตร
 • การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง
 • วิวัฒนาการของเครื่องมือการเกษตร
 • การลดต้นทุนการผลิต

จัดทำโดย :

ศักดา อินทรวิชัย
วัชรี เลิศมงคล
ปิยะวุฒิ พูลสงวน
กล้าณรงค์ ศรีรอต
จำลอง เจียมจำนรรจา
เอ็จ สโรบล
วิจารณ์ วิชชุกิจ
ปิยะ ดวงพัตรา
เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

มันสำปะหลัง: คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ISBN : 978-974-9562-60-4
 • มันสำปะหลัง
 • ถิ่นกำเนิด
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • พันธุ์
 • การปลูก
 • การให้น้ำ
 • การใส่ปุ๋ย
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • การเก็บเกี่ยว
 • การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
 • การเจริญเติบโต
 • ผลผลิต
 • คู่มือ
 • การส่งเสริมการเกษตร

จัดทำโดย :

ไกวัล กล้าแข็ง

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)


รองศาสตราจารย์ สายสนม ประดิษฐดวง ผู้สร้างศาสตร์ภาชนะที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลัง ชุด โครงการวิจัยหกสิบปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
 • ภาชนะที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
 • แป้งมันสำปะหลัง
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การวิจัย
 • แป้ง
 • KU green
 • โรงงานต้นแบบ

จัดทำโดย :

พัชรี วาศวิท
วรรณวิมล ด้วงกลัด
ทิพวรรณ ดวงปัญญา
สุจิตตา เรืองรัศมี

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

เทคนิคในการเพิ่มผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลัง:เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ฉบับที่ 4 ชุด โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ

ISBN : 974-553-646-8

 • มันสำปะหลัง
 • แป้งมันสำปะหลัง
 • การเพิ่มผลผลิต
 • ปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลัง
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • เกษตรทฤษฎีใหม่
 • พันธุ์มันสำปะหลัง
 • การปลูกมันสำปะหลัง
 • การปรับปรุงดิน
 • การกำจัดวัชพืช
 • การใช้ปุ๋ยเคมี
 • การเก็บเกี่ยว

จัดทำโดย :

ปิยะวุฒิ พูลสงวน
วิจารณ์ วิชชุกิจ
เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
เอ็จ สโรบล
ลอง เจียมจำนรรจา
ปิยะ ดวงพัตรา
วัชรี เลิศมงคล

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)


พลวัตนโยบายการเกษตรของไทย: ความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ส่วนที่ 2 นโยบายการเกษตรของไทยเฉพาะเรื่อง เล่ม 2
 • นโยบายการเกษตร
 • กฎหมาย
 • วิวัฒนาการ
 • เกษตรกรรม
 • พื้นที่เกษตรกรรม
 • แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ยางพารา
 • มันสำปะหลัง
 • อ้อยและน้ำตาทราย
 • พืชพลังงาน
 • พืชอาหาร
 • พืชดัดแปลงพันธุกรรม
 • ปศุศัตว์
 • ประมง
 • นโยบายเกษตรต่างประเทศ

จัดทำโดย :

โสภณ ชมชาญ
กรณิศ นพรัตน์
โสภิณ ทองปาน

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)


มันสำปะหลัง การปลูก อุตสาหกรรมแปรรูป และการใช้ประโยชน์
 • มันสำปะหลัง
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • การปลูก
 • การเก็บเกี่ยว
 • การแปรรูป
 • การใช้ประโยชน์
 • การผลิต
 • แหล่งปลูก
 • โรคและแมลงศัตรู
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • ปุ๋ย
 • การให้ปุ๋ย
 • มันเส้น
 • ตลาด

จัดทำโดย :

เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)


มันสำปะหลัง: พันธุ์และการขยายพันธุ์
 • มันสำปะหลัง
 • พันธุ์
 • ลักษณะประจำพันธุ์
 • ผลผลิต
 • องค์ประกอบผลผลิต
 • หัวสด
 • องค์ประกอบทางเคมี
 • ความต้านทานศัตรูพืช
 • การขยายพันธุ์
 • การผลิต
 • แหล่งปลูก
 • การตลาด
 • ความต้องการใช้

จัดทำโดย :

จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

มันสำปะหลัง: เอกสารวิชาการ ลำดับที่ 7/2547

ISBN : 974-436-359-2
 • มันสำปะหลัง
 • การผลิต
 • การตลาด
 • พันธุ์
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • ท่อนพันธุ์
 • การขยายพันธุ์
 • วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 • การแปรรูป
 • การใช้ประโยชน์
 • เครื่องจักรกลการเกษตร

จัดทำโดย :

จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา
อัจฉรา ลิ่มศิลา
สุรพงษ์ เจริญรัถ
สมพงษ์ กาทอง
อนุชิต ทองกล่ำ
อรุณี วงษ์กอบรัษฎ์
จาริณี จันทร์คำ
จิณณจาร์ เศรษฐสุข
พวงเพชร นรินทราพร
สมศักดิ์ ทองศรี

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)


เศรษฐกิจการเกษตรของไทย
 • เศรษฐกิจการเกษตร
 • การเกษตร
 • สถานการณ์การผลิต
 • มันสำปะหลัง
 • แรงงาน
 • สินเชื่อ
 • อุปสรรค
 • สหกรณ์
 • การจำหน่ายผลิตผลเกษตร

จัดทำโดย :

พันธุม ดิษยมณฑล

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)


โครงการวิจัย "การปรับรูปแบบโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง": รายงานฉบับสมบูรณ์
 • มันสำปะหลัง
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
 • โซ่อุปทาน
 • โลจิสติกส์
 • การขนส่ง
 • การแข่งขัน
 • การผลิต
 • การตลาด
 • การลงทุน

จัดทำโดย :

ปรารถนา ปรารถนาดี
รวิพิมพ์ ฉวีสุข
จิรชัย พุทธกุลสมศิริ
มรกต ระวีวรรณ

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)


โครงการวิจัยการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศไทย: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • มันสำปะหลัง
 • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
 • โซ่อุปทาน
 • โลจิสติกส์
 • การขนส่ง
 • การแข่งขัน
 • การผลิต
 • การตลาด
 • การลงทุน

จัดทำโดย :

ปรารถนา ปรารถนาดี
จิรชัย พุทธกุลสมศิริ
เจริญชัย โขมพัตราภรณ์
ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

 


สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2557
 • มันสำปะหลัง
 • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

สำนักวิจัยเศรษกิจการเกษตร

 

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องมันสำปะหลัง
กลับสู่ หน้าหลัก