ก่อนการผลิต

       -การเตรียมดิน

      - การปรับปรุงบำรุงดิน

      - การไถ

      - การอนุรักษ์ดินและน้ำ

การเตรียมพันธุ์

การผลิต

       -การเพาะปลูกและการดูแลรักษา

       - ระยะเวลาในการปลูก

       - การใส่ปุ๋ย

       - การจัดการน้ำ

การดูแลรักษา

       - การกำจัดวัชพืช

       -โรค
       - แมลงศัตรู

การเก็บเกี่ยว

  -อายุเก็บเกี่ยว

  -รอบการเก็บเกี่ยว

การรวบรวม

การแปรรูป

  -บริโภคเป็นอาหารโดยตรง

  -อุตสาหกรรมมันเส้น

 -อุตสาหกรรมมันอัดเม็ด

  -อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง

การขนส่ง

การตลาด

-การขายส่ง

-การขายปลีก

การส่งเสริมการตลาด

การส่งออก

ผู้ประกอบการ / ผู้ส่งออก

 

ข้อมูลความรู้เรื่องมันสำปะหลัง
หนังสือ
บทความ
ผลงานวิจัย/Best Practice
E-book
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

กลับหน้าหลัก